tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

rozwój firm
tytuł projektu:
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+.
nazwa beneficjenta:
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
województwo:
powiat:
wielkopolskie
brak
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
działanie:
1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
poddziałanie:
1.5.1. Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP
dziedzina:
rozwój firm
wartość projektu:
712 588 209.42 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
605 699 978.00 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest realizacja Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (SI) – w zakresie dotyczącym Priorytetu Inwestycyjnego 3c, Działania 1.5, Poddziałania 1.5.1 WRPO 2014+ – opierającej się na wynikach Analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych (IF) w ramach WRPO 2014 + (Analiza ex-ante). Celem realizacji SI poprzez wdrażanie IF będzie wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych Wielkopolski, wzmocnienie pozycji firm w łańcuchu wartości oraz zwiększenie ich innowacyjności. Projekt nie będzie stanowił konkurencji dla podm. komercyjnych, gdyż jego założeniem jest zapełnienie diagnozowanej luki finansowej.System wdrażania IF Dział. 1.5; Poddział. 1.5.1 WRPO 2014+ PI 3c bazować będzie na strukturze kaskadowej tj. Menadżerze Funduszu Funduszy (MFF) współpracującym z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ (IZ) na podstawie umowy o dofinansowanie, odpowiedzialnym za utworzenie i zarządzanie funduszem funduszy oraz pośrednikach finansowych (PF). PF odpowiedzialni będą za utworzenie IF do którego MFF wniesie wkład finansowy w celu udzielania z niego wsparcia finansowego dla ostatecznych odbiorców, tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).Portfel produktów projektu będzie zawierał produkty poręczeniowe oraz pożyczkowe, których zadaniem będzie przede wszystkim eliminacja luki finansowej. Wsparcie będzie adresowane do MŚP, gdzie zjawisko luki finansowej jest szczególnie identyfikowane. Drugim obszarem interwencji będzie tworzenie efektu zachęty do stymulowania zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wdrażania przez MŚP inwestycji prowadzących do zwiększenia zastosowania innowacji. Wskaźniki produktu dla Projektu przedstawia pkt. 4.1 oraz 3.5.2. MFF zamierza pozyskać wkład krajowy, o którym mowa w art. 38(9) Rozp. 1303/2013, który powiększy pulę wsparcia MŚP.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska