Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

SUKCES - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach

nazwa beneficjenta
CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
wartość projektu
1 889 077,20 zł
dofinansowanie z UE
1 592 114,26 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
2.9. Rozwój ekonomii społecznej
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt ma na celu włączenie co najmniej 6 przedsiębiorstw społecznych (PS) do ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców orazutworzenie dwóch ponadregionalnych sieci branżowych PES, do których przystąpi co najmniej 24 podmioty ekonomii społecznej (PES) oraz 2 przedsiębiorców tworzących ponadregionalne sieci branżowe, do31 sierpnia2022r. Projekt ma charakter ogólnopolski.Grupę docelową P stanowią:a. PES, w tym PSb. przedsiębiorstwa.Projekt składa się z dwóch modułów.W ramach Modułu I dokonany zostanie przegląd wybranych klastrów zrzeszających przedsiębiorców pod kątem możliwości włączenia PS, następnie opracowana zostanie koncepcja przeprowadzenia naboru PS i dołączenia PS do ponadregionalnych klastrów przedsięb. Wnioskodawcaobejmie wsparciemdoradczo – eksperckim PS przystępujące do klastrów. Będzie wspierał PS w pierwszych m-cach udziału w klastrach, m.in. poprzez zapewnienie udziału w misjach gospodarczych. Działania dotycz. włączania PS do klastrów przeds. komercyjnych zostaną upowszechnione.W ramach Modułu II opracow. zostanie wzorcowa koncepcja sieci branżowej PES (posiad. udział do 15% przedsieb. nie będących PES). Stworzone zostaną dwie ponadregionalne sieci branżowe PES, utworzona zostanie identyfikacja wizualna nowych sieci branżowych, budowana będzie marka sieci. PES uczestniczące w sieci zostaną objęte profesjonalnym wsparciem ekspercko – doradczym oraz zapewniony zostanie im udział w misjach gospodarczych, itp. Działania zrealiz. w Module II zostaną upowszechnione.PS i PES uczestniczące w P będą pochodziły z co najmniej 2 województw.W ramach realiz. P powstanie raport podsumowujący Moduł I i II.Wypracowane w ramach projektu produkty i rezultaty będą zgodne z założ. KPRES.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.