Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Formuła 1 - żłobek dla najlepszych!

nazwa beneficjenta
AMICUS-MED R.W.SZYMAŃSCY SP.J.
wartość projektu
1 060 937,71 zł
dofinansowanie z UE
901 797,05 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
opoczyński
tomaszowski (łódzkie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
10.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt „Formuła 1 – żłobek dla najlepszych!” realizowany jest przez firmę AMICUS MED R W SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa (TIKO) z Rękoraju, będącym organem prowadzącym przedszkola „Tikuś” w Rękoraju. Konstrukcja założeń projektu opiera się na diagnozie przeprowadzonej przez Wnioskodawcę i Partnerów w IV-V.2019. Celem projektu jest: Umożliwienie powrotu na rynek pracy rodzicom (30K, 0M) z terenu gmin Inowłódz, Rzeczyca, Będków, Drzewica, opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, poprzez utworzenie 30 nowych miejsc w żłobku „Formuła 1” w Inowłodzu w okresie od 01.09.2021 do 30.06.2023. W projekcie weźmie udział 30 rodziców (30K, 0M) zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, opiekujących się dziećmi w wieku od 20 tyg. do lat 3, w tym: – 20 os. pracujących (20K i 0M), w tym 10 pozostających na urlopie rodzicielskim; – 5 os. bezrobotnych (5K i 0M) i – 5 os. biernych zawodowo (5K i 0M). Działania projektowe będą koncentrowały się na adaptacji lokalu na potrzeby opieki nad małymi dziećmi do lat 3, wyposażeniu sali pobytu dziennego, sypialni, szatni i kuchni dla 30 dzieci oraz utworzeniu placu zabaw na posesji. W projekcie przewidziano zakupy niezbędnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek, a także prowadzenie opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym przez 22 mies. Główne rezultaty projektu, to: – utworzenie 30 miejsc w nowym żłobku „Formuła 1” w Inowłodzu; – objęcie opieką 30 dzieci rodziców zagrożonych wypadnięciem z rynku pracy z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3. Rodzice powrócą do pracy bądź zaczną jej aktywnie szukać. – zakup wyposażenia do żłobka; – urządzenie placu zabaw;

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.