Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wdrożenie nowoczesnej technologii spawania prowadzące do wprowadzenia na rynek innowacyjnych systemów Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

kategoria
nazwa beneficjenta
„GP” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
930 495,00 zł
dofinansowanie z UE
340 425,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
m. Szczecin
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.7. Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na nowoczesnej technologii spawania prowadzące do wprowadzenia na rynek innowacyjnych systemów Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poprzez zakup robota spawalniczego. Projekt prowadzi do wdrożenia 4 innowacji produktowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym/światowym. Projekt prowadzi do wdrożenia innowacji procesowej, w związku z nową technologią spawania, która będzie wdrożona w wyniku realizacji inwestycji. Ponadto w ramach projektu zostanie wdrożona innowacja organizacyjna. Potwierdzeniem skali innowacyjności jest analiza rynku, zaprezentowana w Bzines Planie. Realizacja inwestycji prowadzi do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz międzynarodowym, czego potwierdzeniem jest analiza rynku, zawarta w Biznes Planie oraz w Listach intencyjnych od potencjalnych nabywców nowej grupy produktowej, dołączonych w ramach Załącznika 6.6. Realizacja projektu dotyczy wdrożenia innowacyjnej w skali krajowej oraz międzynarodowej technologii wytwarzania innowacyjnych systemów Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, znajdujących wykorzystanie m.in. w budownictwie drogowym jako elementy zabezpieczające. W związku z powyższym projekt jest komplementarny do szeregu inwestycji, realizowanych w ramach Strategii ZIT-SOM, mających na celu poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie SOM. Projekt prowadzi do współpracy w zakresie kooperacji z partnerami gospodarczymi z SOM oraz spoza SOM (województwo zachodniopomorskie). Projekt przyczyni się w sposób znaczący do realizacji Celu strategicznego 2 Strategii ZIT SOM oraz znacząco do osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu Strategii ZIT: „Liczba wprowadzonych innowacji”, co zostało opisane w p. A.9.2 wniosku. Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy – sekcja G wniosku. Wskaźniki produktu – sekcja E.1 wniosku. Projekt ma charakter stacjonarny i jest realizowany na terenie SOM. Jest w pełni przygotowany do realizacji. Okres realizacji: 22.06.2020 – 31.12.2020.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.