Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie

kategoria
nazwa beneficjenta
POWIAT DRAWSKI
wartość projektu
2 045 697,69 zł
dofinansowanie z UE
1 737 707,61 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
drawski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
8.1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmuje wsparcie dzieci przedszkolnych w przedszkolach specjalnych w Czaplinku i Drawsku Pomorskim. W powiecie drawskim występują dzieci z niepełnosprawnościami. Dlatego celem głównym proj. jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszk. o 8 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami i podniesienie kompetencji 63 dzieci w tym 45chł i 18 dz. z niepełnosprawnościami. Przedszkola w Czaplinku i Drawsku Pom. na wczesnym etapie edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc a także podniesienie komp. zawod. przez 19n-li w tym 18K i 1M w terminie do 31.08.2021 oraz organizację zajęć dodatkowych niwelujących deficyty rozwojowe oraz rozwijające kompetencje społeczno emocjonalne dzieci w term. do dnia 30.06.2022r. Realizacja proj. wpłynie na realizację celu szczegółowego WRP WZ poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 2 lat po zakończ. projektu 8 nowych miejsc wychow. przedszk.w powiecie drawskim. GŁÓWNE REZULTATY: 19 n-li w tym 18K uzyska ompet.zawod.,utworzonych zostanie 8 miejsc przedszk.,63 dzieci zostanie objętych zaj. dod. GRUPA DOCELOWA: to 63dzieci.(18dz,45ch) oraz 19n-li w tym 18K, uczących się i mieszkaj. na terenie woj. zachodniopomorskiego. Wsparcie jest skierowane do: dzieci w wieku przedszk. określonym w ust.o syst. ośw. 19 n-li Przedszkola w Czaplinku i Drawsku Pom. GŁÓWNE ZADANIA: 1-2 Utworzenie dodatk. miejsc wych.przedszk., w istniejącym OWP, doposaż. w sprzęt i pomoce dyd.; zostanie utworzonych dod. 8 nowych miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami, zatrudnienie n-li. Przedszkole będzie funkcjonowało 5dni w tyg. od godz. 7:00 do 15:00. w terminie do 31.08.2021. Po tym terminie zostanie zachowana trwałość nowo utworzonych 8 miejsc przez okres co najmniej 2 lat. 3) proj. zakłada rozszerzenie oferty OWP o zaj. wyrównujące szanse eduk. dzieci, które nie były finans. w takim samym zakresie od co najmniej 12m-cy. Zaj. dod. zostanie objętych 63 dzieci. Realiz. zaj. dod. jest działaniem uzupełn. do działań ukierunk.na tworzenie 8 nowych miejsc.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.