Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Opracowanie systemu dedykowanego branży piekarniczej pełniącego funkcje nadzorowania i sterowania powtarzalnym procesem produkcji ciasta

kategoria
nazwa beneficjenta
AI-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
3 665 417,04 zł
dofinansowanie z UE
2 744 271,50 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdynia
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Projekt obejmuje prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie systemu dedykowanego branży piekarniczej pełniącego funkcje nadzorowania i sterowania powtarzalnym procesem produkcji ciasta – Receptor 3.0. Rozwiązanie jest nowatorskie i stanowi odpowiedź na liczne wyzwania i problemy technologiczne, prowadząc do uzyskania satysfakcjonującej użyteczności urządzenia i do potencjalnego sukcesu rynkowego. Rozwiązanie to wykorzystuje własne koncepcje pomysłodawców oraz najnowsze technologie w postaci m.in. algorytmów sztucznej inteligencji. Jest to innowacja w skali co najmniej krajowej. Projekt będzie realizowany przez Wnioskodawcę posiadającego stosowne kompetencje i duże doświadczenie w tworzeniu rozwiązań dla przemysłu piekarniczego. Dodatkowo w skład zespołu B+R zostaną zaangażowani naukowcy z Politechniki Gdańskiej. System wyróżnia się unikatowym zestawem cech, do których zalicza się m.in.: – automatyczne sterowanie procesem miesienia; – pomiar wielkości fizycznych określających kluczowe parametry procesu produkcji ciasta (m.in. temperaturę i wilgotność składników, zewnętrzną i wewnętrzną temperaturę oraz wilgotność powietrza, kwasowość zakwasu); – automatyczna korekta procesu wytwarzania ciasta. Projekt będzie rozwijany w pięciu etapach, o długościach odpowiednio: 6, 11, 10, 7, 3 miesięcy (łącznie projekt będzie trwał 35 miesięcy). Pierwsze trzy etapy mają charakter badawczy, czwarty etap ma charakter rozwojowy, etap piąty obejmuje prace przedwdrożeniowe. Produkt zostanie wdrożony do działalności Ai-Solution sp. z o. o. i będzie sprzedawany jako gotowe rozwiązanie dla właścicieli piekarni. […]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.