Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rozbudowa infrastruktury wokół Zalewu Kraśnickiego.

nazwa beneficjenta
MIASTO KRAŚNIK
wartość projektu
1 690 538,82 zł
dofinansowanie z UE
1 162 385,33 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
kraśnicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności wykorzystania potencjału i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Zalewu Kraśnickiego (ZK). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich na zabytkowym relikcie pieca do wypału cegły, a także doposażenie infrastruktury ZK i dost. ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Cel główny zostanie osiągnięty przez następujące cele szczegółowe: Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego otoczenia ZK; poprawa dostępności infrastruktury ZK poprzez jej efektywne zagospodarowanie i doposażenie; dostosowanie infrastruktury ZK do potrzeb jego użytkowników o różnym stopniu sprawności, w tym do osób z niepełnospr. Kluczowym rezultatem projektu będzie efektywnie wykorzystany potencjał i podniesiona atrakcyjność turystyczna ZK. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu: roboty bud. związane z ekspozycją zabytkowego pieca do wypału cegieł poprzez uporządkowanie zabytku i jego bezpośredniego otoczenia, w tym wykonanie niezbędnych czynności konserwatorskich, roboty budowlane związane z doposażeniem infrastruktury, w tym montaż kontenerów sanitarnych z natryskami, zadaszonych wiat turystycznych, wieży ratowniczej, przebieralni, stołów do gier planszowych, parasoli oraz działania promocyjne. Grupą docelową planowanego do realizacji projektu są mieszkańcy Miasta Kraśnik. Są to bezpośredni użytkownicy infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.