Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Opracowanie technologii produkcji witaminy K2 w oparciu o mechanizmy biosyntezy i syntezy organicznej przez firmę Vitasynth sp. z o.o.

kategoria
nazwa beneficjenta
VITASYNTH SP. Z O.O.
wartość projektu
2 315 459,17 zł
dofinansowanie z UE
1 278 096,41 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt zakłada wykorzystanie doświadczenia badawczego Wnioskodawcy z branży chemicznej i polega na samodzielnym opracowaniubiotechnologicznej metody wytwarzania witaminy K2 (MK-7) na bazie niskoprzetworzonych substratów pochodzących ze źródełodnawialnych z wykorzystaniem odpadów z produkcji biodiesla. Drugim rezultatem projektu jest opracowanie nowej, nieistniejącej i czystejpatentowo technologii syntezy chemicznej witaminy K2 (MK-7). VitaSynth jest jednym z 7 producentów witaminy K2 na świecie. Obecnie,żaden z 7 producentów witaminy nie wytwarza jednocześnie witaminy K2 w postaci naturalnej i syntetycznej. Wnioskodawca chce uczynić tojako pierwszy na świecie. Prace wnioskodawca planuje przeprowadzić samodzielne, we własnym zakresie wykorzystując dużedoświadczenie w branży chemicznej, obecnie posiadane zasoby techniczne oraz osobowe. Rezultatem projektu będą innowacyjne w skaliświata technologie. Dla nowej, nieistniejącej technologii biosyntezy Wnioskodawca wykorzystywać będzie niskoprzetworzone substratypochodzące ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem odpadów z produkcji biodiesla. Dla technologii syntezy organicznej Wnioskodawca wramach wstępnych prac badawczych zwalidował nową, nieistniejącą dotąd ścieżkę syntetyczną. Rezultat projektu będzie kwalifikować siępod zgłoszenie patentowe, które Wnioskodawca zamierza dokonać jak tylko zakończy generowanie krytycznych danych. Rezultat projektuwpisywać się będzie bezpośrednio w aktualne trendy rynkowe dotyczące witaminy K2, co będzie widoczne w rosnących przychodach Spółkiw okresie trwałości projektu. Realizacja projektu nastąpi w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika. Projektrozpocznie się od III poziomu gotowości technologicznej i zakończy się na IX poziomie gotowości technologicznej. Wnioskodawca w ramachprojektu zamierza zwiększyć o 20,01% wkład własny.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.