Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Innowacyjny system pozyskiwania energii cieplnej z podziemnych konstrukcji wielkokubaturowych obiektów budowlanych

kategoria
nazwa beneficjenta
WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA
wartość projektu
2 009 562,50 zł
dofinansowanie z UE
1 366 606,25 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Projekt dotyczy innowacyjnego pomysłu polegającego na wykorzystaniu ścian szczelinowych stanowiących system konstrukcyjny używany najczęściej w trakcie wykonywania posadowienia wielkokubatorowego obiektu budowlanego oraz wykonywania głębokich wykopów, jako międzysezonowy magazyn ciepła. Efektem Projektu będzie produkt w postaci ścian szczelinowych ze zintegrowaną instalacją geotermalną pozwalającą na uzyskanie części energii cieplnej niezbędnej do funkcjonowania budynku z OZE. Zgromadzona energia, w postaci dolnego źródła energii, w okresie zimowym będzie wykorzystywana do ogrzewania budynku. W okresie letnim obniżona temp. ścian szczelinowych w stosunku do warunków pogodowych będzie umożliwiała chłodzenie budynku, a więc będzie zasilała systemy klimatyzacji. Projekt będzie podzielony na 4 etapy, spośród których 2 z nich będą stanowiły badania przemysłowe (etap 1 i 2) a 2 kolejne prace rozwojowe (etap 3 i 4). Badania przemysłowe w etapie 1 będą dotyczyły analizy parametrów konstrukcyjnych instalacji geotermalnej na efektywność pozyskiwania energii cieplnej. Etap 2 pozwoli na analizę wpływu naprężeń cieplnych generowanych przez instalację geotermalną na konstrukcję samych ścian szczelinowych jak i całego budynku. Prace rozwojowe w etapie 3 pozwolą na weryfikacje powyższych założeń przy wykorzystaniu rzeczywistej komercyjnej konstrukcji. Etap 4 posłuży zebraniu danych empirycznych i wykorzystaniu ich do stworzenia narzędzia ułatwiającego dobór parametrów instalacji geotermalnej do rozwiązań konkretnego, komercyjnego obiektu budowlanego. Innowacyjny produkt w postaci ścian szczelinowych ze zintegrowaną instalacją geotermalną będzie stanowił nie tylko innowację na skalę Przedsię

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.