Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Prewencja pandemii COVID-19 w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie

kategoria
nazwa beneficjenta
109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ
wartość projektu
440 800,00 zł
dofinansowanie z UE
374 680,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
m. Szczecin
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt ma na celu zapobieg., przeciwdział. i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV- 2. Zaplanowane działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W ramach proj. BO zaplanował zadanie związane z wyposaż. w sprzęt medyczny i doposaż. w wyposaż. obiektowe niezbędne do walki z COVID-19 z katalogu MZ. Poniżej zaplanowane zadania: a) Wydatki – środki trwałe – w ramach proj.zaplanowano sfinansowanie wkładu własnego, jaki Szpital miał wnieść do zakupów 3 środków trwałych. Wszystkie te sprzęty są zgodne z listą MZ dotyczącą sprzętów medycznych. Pozostała część na sfinansowanie tych zakupów pochodzi ze środków dotacji celowej, jaką Szpital otrzymał z Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach niniejszego proj. rozliczone zostaną wyłącznie środki, które miały stanowić wkład własny szpitala do tych zakupów. Lista sprzętów: – Sterylizator plazmowy-1 szt. – Aparat RTG przyłóżkowy-1 szt. – Aparat RTG stacjonarny-1 szt. Wartość zad.: 156893,00 zł. b) sprzęt medyczny – w ramach zad. zaplanowano do zakupu następujące sprzęty z listy MZ – Wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony, przyłbice, chusteczki, spraye, fartuchy chirurgiczne wodoodporne, maski chirurgiczne, czepki, maski panoramiczne, filtry do masek panoramicznych – planowany koszt zakupu to 205 086,06 zł. c)dezynfekcja – w ramach zad. zaplanowano zakup następujących środków z listy MZ – Środki do dezynfekcji – koszt: 78 820,94 zł. Łączny koszt proj. to 440 800,00 zł. Część wydatków stanowić będzie refundacja już poniesionych kosztów. Część to nowe zamówienia. Grupą docelową proj. jest bezpośrednio podmiot wykonujący działalność leczniczą wymieniony w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, zaangażowany w pełni w walkę z COVID-19 – 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie SP ZOZ.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.