Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

nazwa beneficjenta
"ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
8 350 616,87 zł
dofinansowanie z UE
5 699 284,59 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
staszowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Gospodarka odpadami
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest modernizacja infrastruktury ZGOK poprzez budowę i wyposażenie III kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybowie. W ramach projektu zostanie opracowana dokumentacja projektowa, wykonane roboty budowlane zw. z budową III kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nadzór inwestorski, zakup urządzeń do obsługi składowiska, tj. zakup nowych maszyn: 2 ładowarek, kompaktora, kosiarki do zboczy oraz koparki z łyżką skarpową, promocja projektu (tablica, materiały informacyjno-promocyjne) oraz zarządzanie projektem. W ramach projektu zaplanowano także zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, które będą wykorzystywane przy organizacji działań edukacyjnych, tj. warsztatów. Okres realizacji projektu: 02.2020 r.–06.2023 r. Projekt obejmuje wszystkie zobowiązania akcesyjne, ponieważ na wybudowanej kwaterze będzie możliwość unieszkodliwienia odpadów, przygotowanie odpadów do recyklingu, odzysku odpadów oraz ponownego ich użycia. Projekt wykazuje zg. z celami szczegółowymi osi priorytetowej 4, jak i działaniem 4.2. RPO WŚ 2014-2020, tj. gospodarka odpadami, przyczynia się do realizacji celu tematycznego 6a. Projekt wynika z aktualnego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego. Opisywana inwestycja została ujęta w Planie Inwestycyjnym dla Województwa Świętokrzyskiego stanowiącym załącznik do Planu Gospodarki Odpadami. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE. Projekt nie powoduje ingerencji w środowisko naturalne i zmianę klimatu i nie ma wpływu na ryzyko powodziowe. Wsk. produktu: liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów – 1, Wsk. rezultatu: liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów – 182 603.