Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

nazwa beneficjenta
"ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
8 350 616,87 zł
dofinansowanie z UE
5 699 284,59 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
staszowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Gospodarka odpadami
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest modernizacja infrastruktury ZGOK poprzez budowę i wyposażenie III kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybowie. W ramach projektu zostanie opracowana dokumentacja projektowa, wykonane roboty budowlane zw. z budową III kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nadzór inwestorski, zakup urządzeń do obsługi składowiska, tj. zakup nowych maszyn: 2 ładowarek, kompaktora, kosiarki do zboczy oraz koparki z łyżką skarpową, promocja projektu (tablica, materiały informacyjno-promocyjne) oraz zarządzanie projektem. W ramach projektu zaplanowano także zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, które będą wykorzystywane przy organizacji działań edukacyjnych, tj. warsztatów. Okres realizacji projektu: 02.2020 r.–06.2023 r. Projekt obejmuje wszystkie zobowiązania akcesyjne, ponieważ na wybudowanej kwaterze będzie możliwość unieszkodliwienia odpadów, przygotowanie odpadów do recyklingu, odzysku odpadów oraz ponownego ich użycia. Projekt wykazuje zg. z celami szczegółowymi osi priorytetowej 4, jak i działaniem 4.2. RPO WŚ 2014-2020, tj. gospodarka odpadami, przyczynia się do realizacji celu tematycznego 6a. Projekt wynika z aktualnego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego. Opisywana inwestycja została ujęta w Planie Inwestycyjnym dla Województwa Świętokrzyskiego stanowiącym załącznik do Planu Gospodarki Odpadami. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE. Projekt nie powoduje ingerencji w środowisko naturalne i zmianę klimatu i nie ma wpływu na ryzyko powodziowe. Wsk. produktu: liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów – 1, Wsk. rezultatu: liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów – 182 603.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.