Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Firma z POWERem

nazwa beneficjenta
CENTRUM BIZNESU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ SP. Z O.O.
wartość projektu
4 937 664,68 zł
dofinansowanie z UE
4 161 463,79 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
chrzanowski
olkuski
oświęcimski
wadowicki
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)Uczestnicy projektu(UP)- 134 osób fizycznych (74K i 60M) w wieku 18-29 lat, które zamieszkują w rozumieniu przepisów KC lub uczą się na obszarze ww. subregionu Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, wadowicki.Są to wyłącznie osoby, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r, tj.:1) bierne zawodowo lub2) bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracyz wyłączeniem osób należących do grupy docel. określonej dla trybu konkurs. w poddz.1.3.1.W projekcie zaplanowano:1 Badanie predyspozycji kandydatów 2 Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności DG3. Wsparcie eksperta dotacyjnego5 Wypłata dotacji, kontrola i monitoring nowopowstałych przedsiębiorstw6 Wsparcie pomostowe finansowe w okresie do 6 m-cy od utworzenia firmy.Głównerezultaty:127UP które nabyły kompetencje w zakresie przedsiębiorczości127 osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na samozatrudnienie127 nowoutworzonych przedsiębiorstw125 nowoutworzonych przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem pomostowym

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.