Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przedsiębiorca z PO WERem!

nazwa beneficjenta
AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A.
wartość projektu
9 970 893,05 zł
dofinansowanie z UE
8 403 468,66 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
bocheński
krakowski
m. Kraków
miechowski
myślenicki
proszowicki
wielicki
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt jest skierowany do osób chcących założyć DG w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku COVID-19. Osoby te są osobami fizycznymi, biernymi zawod. lub bezr. niezarejestr. w UP w tym osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące/uczące się na obszarze subregionu KOM.Projekt zakłada realizację szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie prowadzenia działalności oraz udzielenie 257 dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz udzielenie 257 os. 6msc wsparcia pomostowego finansowego. Projekt wspiera aktywność,samodzielność i odpowiedzialność osób młodych na rynku pracy oraz promuje zaangażowanie społeczne osób młodych.Cel: Zwiększ. możliw. zatrudn. os.młodych(18-29r.ż.), w tym: os. bier. zaw. lub bezrob. niezarej. w UrzP, które utraciły zatr. po 1.03.2020r. w wyniku pandemii COVID-19 zamieszk.i/lub uczący się w na ter. Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego[KOM] poprzez udzielenie 257 dotacji na założenie przez os.młode nowych i trwałych mikorprzeds. w okr. do 30.06.2023r.Zaplanow. W proj. działania pozwolą UP również przygotować się,nabyć/podnieść ich kwalifik. do prow. własnej działalności gospodarczej.Wsparcie realizowane w ramach projektu (wsparcie szkoleniowe,pomoc eksperta dotacyjnego,środki na rozpoczęcie działalności, wsparcie pomostowe finansowe)Realizacja projektu będzie odbywała się zgodnie z warunkami opisanymi w Standardzie realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.