Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Z zatrudnieniem w przyszłość!

nazwa beneficjenta
CENTRUM INNOWACJI I SPOŁECZNEJ EKONOMII
wartość projektu
294 720,00 zł
dofinansowanie z UE
248 390,01 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
gostyniński
m. Płock
płocki
sierpecki
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt skierowany do 24 osób (w tym 13 kobiet i 11 mężczyzn) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020) z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. Grupę docelową proj. stanowią os. fizyczne,które zamieszkują na obszarze woj. mazowieckiego w pow. gostynińskim, sierpeckim, płockim lub m. Płock w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.Celem głównym projektu jest: Wzrost aktywności edukacyjno-zawodowej 24 osób (w tym 13K i 11M) w wieku 15-29 lat, bez pracy (biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) i zamieszkują na obszarze woj. mazowieckim w pow. gostynińskim, sierpeckim, płockim i m. Płock w okresie 01.01-2021-28.02.2022Każdy UP zostanie objęty ind. poradnictwem edukacyjno-zawodowym, podczas którego utworzone zostanie IPD, na którego podstawie każdemu UP zaoferowane zostaną dalsze formy wsparcia niezbędne do jego aktywizacji zawodowej:-dopasowane do potrzeb lokalnego rynku pracy i predyspozycji UP szkolenia zaw.,-pośrednictwo pracy z elementami poradnictwa zawodowego -ułatwiające uczestnikom projektu uzyskanie ofert pracy zgodnej z zaplanowaną ścieżką zaw.-staże zawodowe adekwatne do ukończonego szkolenia zaw. prowadzące do nabycie prakt. umiejętności zaw.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.