Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Pomoc Bez Barier

kategoria
nazwa beneficjenta
FUNDACJA PODKARPACKIE CENTRUM OPIEKI BEZ BARIER
wartość projektu
1 819 320,00 zł
dofinansowanie z UE
1 546 422,00 zł
Województwo
podkarpackie
Powiat
dębicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
działanie
8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem gł proj jest zwiększenie dost do usł społ w szczególności usł opiekuń i speclist. usł opiek oraz poprawa codziennego funkcjonowania 40 os (25K i 15M) starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym ON zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie powiatu dębickiego w okresie od 01.04.2021 do 31.07.2022 r. Gr doc stanowiło będzie 40 os (25K i 15M) starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym ON, wymagających opieki lub wsparcia osoby drugiej w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego zamieszkujących na terenie powiatu dębickiego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zwiększenie rodzaju i ilości usł. opiek. i specjalist. usł. opiek. oraz środ nimi objętych tj.:- real usł opiek dla 20 os, – real specjalist usł opiek (w tym rehab/fizjot) dla 20 os, – polepszenie jakości i komfortu życia 40 os. Cel główny proj zostanie osiągnięty poprzez real zindywidualiz i kompleksowego wsp świad w zróżnicowanej formie. Ponadto objęcie UP wyżej wymienionymi usługami przyczyni się do: – podtrzymania lub poprawy sprawności fiz UP, – utrzymania stabilnego stanu zdrowia, – uniknięcia powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą lub przewlekłą chorobą, – uniknięcia powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia, – kompensowania ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się przy pomocy osoby drugiej, – poprawy samopoczucia, – podtrzymania lub zwiększenia samodzielności, – zmniejszenia izolacji społecznej, – wzrostu kompetencji opiekunów osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym osób niepełnosprawnych. Wyżej wymienione działania mają na celu organizację opieki nad osobami st/potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym ON jak najdłużej w miejscu zamieszkania i odraczanie w czasie konieczności całodobowej opieki instytucjonalnej nad os star/potrzeb. opieki w codziennym funkcjonow.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.