Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

„REWITALIZACJA EC-1 POŁUDNIOWY WSCHÓD”

kategoria
nazwa beneficjenta
EC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY W ŁODZI
wartość projektu
34 400 000,00 zł
dofinansowanie z UE
23 523 102,39 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
6.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

EC-1 POŁUDNIOWY WSCHÓD JEST ZLOKALIZOWANY PRZY UL. TARGOWEJ 1/3 NA DZIAŁCE NR 180/51, ZAŚ W ZAKRESIE PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ TEŻ DZIAŁKI NR 180/50, 180/52, 180/58, 180/82. REALIZACJA PROJEKTU „REWITALIZACJA EC-1 POŁUDNIOWY WSCHÓD” OBEJMOWAĆ BĘDZIE ZADANIA: 1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 2. ROBOTY BUDOWLANE 3. ARANŻACJA EKSPOZYCJI, ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4. REZERWA 5. KOSZTY POŚREDNIE CEL GŁÓWNY PROJEKTU TO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO I TURYSTYCZNEGO MIASTA I REGIONU POPRZEZ STWORZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ, ROZRYWKOWEJ I KULTURALNEJ W ZAKRESIE BRANŻY TECHNOLOGII WIZUALNYCH, GIER KOMPUTEROWYCH I KOMIKSU. CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: 1.STWORZENIE MIEJSCA REALIZACJI INTERDYSCYPLINARNYCH ZADAŃ EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH W ODNIESIENIU DO GIER I KOMIKSU; 2.POPULARYZACJA TEMATYKI GIER EDUKACYJNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ–W PERSPEKTYWIE–WPŁYW NA ICH PROFIL ZAWODOWY ORAZ KSZTAŁCENIE WYSOKO WYKWALIFIKOWANEJ KADRY W DZIEDZINIE IT, NOWYCH MEDIÓW I SZEROKO ROZUMIANEJ KULTURY; 3.STWORZENIE OFERTY ZWIĄZANEJ Z NOWYMI TECHNOLOGIAMI WIZUALNYMI, GRAMI KOMPUTEROWYMI I KOMIKSEM WŚRÓD SZEROKIEGO GRONA ODBIORCÓW, OD DZIECI PO OSOBY STARSZE; 4.WZMOCNIENIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO REGIONU ŁÓDZKIEGO ORAZ MIASTA ŁODZI. REALIZACJA WW. CELÓW PRZYCZYNIA SIĘ DO REALIZACJI CELU SZCZEGÓŁOWEGO DLA DZIAŁANIA VI.I DZIEDZICTWO KULTUROWE I INFRASTRUKTUR KULTURY (ZGODNIE Z SZOOP RPO WŁ NA LATA 2014-2020). W ZAKRESIE GRUP DOCELOWYCH MOŻNA DOKONAĆ PODZIAŁU Z UWAGI NA WIEK, SPOSÓB REALIZACJI POTRZEB, FORMĘ KORZYSTANIA Z OFERTY ORAZ MIEJSCE ZAMIESZKANIA. TAK W ODNIESIENIU DO PIERWSZEGO KRYTERIUM SEGMENTACJI, WYRÓŻNIA SIĘ DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROSŁYCH ORAZ SENIORÓW. W KONTEKŚCIE DRUGIEGO KRYTERIUM MOŻNA WYODRĘBNIĆ PASJONATÓW ZAINTERESOWANYCH PREZENTOWANĄ PROBLEMATYKĄ ORAZ AMATORÓW, NIEMNIEJ– POTRZEBA I JEJ POZIOM POZOSTAJE NIEZMIENNY–POTRZEBA SAMOREALIZACJI, WYŻSZEGO RZĘDU. W ODNIESIENIU DO FORMY KORZYSTANIA, ZASTOSOWAĆ MOŻNA PODZIAŁ NA ODWIEDZAJĄCYCH INDYWIDUALNIE I W GRUPACH WIELOOSO

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.