Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Dofinansowanie dodatków specjalnych w związku ze szczególnymi warunkami pracy - narażenie na zachorowanie na COVID-19, pracownikom 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

kategoria
nazwa beneficjenta
109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ
wartość projektu
769 998,14 zł
dofinansowanie z UE
654 498,41 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
m. Szczecin
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Podczas uderzenia II fali pandemii COVID-19, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie musiał podjąć szereg działań przygotowawczych i organizacyjnych, na wypadek konieczności udzielania w szpitalu pomocy osobom, które wymagałyby hospitalizacji i leczenia w wyniku zarażenia koronawirusem. W tym celu zabezpieczono w jednostce 127 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Ostatecznie faktyczne wykorzystanie tych łóżek w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku wyniosło 77. Niniejszy projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. W ramach projektu Szpital zaplanował zadanie związane z pokryciem kosztów dodatkowego wynagrodzenia dla personelu Szpitala narażonego na zarażenie COVID-19. Koszty te obejmują wypłaty dodatkowych wynagrodzeń dla min. 197 pracowników, których dodatkowa praca była we wspomnianym okresie niezbędna do wdrożenia skutecznej walki z pandemią Covid-19. Sytuacja ta wywołała konieczność poniesienia dużych nakładów pracy, aby móc sprostać postawionym przed Jednostką wymaganiom. Stąd też duża część personelu musiała wykonać dodatkową pracę. Przedmiotem niniejszego projektu jest wypłata min. 197 pracownikom jednostki jednorazowego dodatku specjalnego w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19. Wskazane w niniejszym projekcie koszty dodatku obejmować będą wynagrodzenie wraz z pochodnymi i nie zostały ani też nie zostaną sfinansowane ze środków NFZ. Wnioskodawca należy do grupy docelowej projektu, gdyż jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą wymienionym w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie woj. zach-pomo. i jest w pełni zaangażowany w walkę z COVID-19. Wartość projektu i wnioskowanej dotacji to ok. 770 000,00 zł (77 łóżek x 10000,00 zł).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.