Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych

kategoria
nazwa beneficjenta
BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA
wartość projektu
13 961 023,20 zł
dofinansowanie z UE
10 297 213,68 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Obecnie na całym świecie ponad 300 mln ludzi cierpi na poważne zakażenia grzybicze, ok. 20 mln z nich ma podwyższone ryzyko przedwczesnej śmierci. W ostatnich latach obserwuje się dramatyczny wzrost częstości występowania infekcji układowych (ponad 2 mln nowych przypadków rocznie), zwłaszcza wśród pacjentów z obniżoną odpornością, np. po przeszczepach, chorych na AIDS czy nowotwory. Szczególnie niepokojący jest stały spadek wartości użytkowych nielicznych, aktualnie dostępnych leków w wyniku szybkiego rozwoju oporności patogenów grzybowych, głównie oporności wielolekowej (MDR). Amfoterycyna B to praktycznie jedyny stosowany w terapii lek, który nie indukuje rozwoju szczepów opornych i utrzymuje pełną aktywność względem szczepów MDR. Jednak mimo szerokiego spektrum działania i aktywności bójczej, lek ten ma podstawowe wady limitujące jego stosowanie – wysoką toksyczność oraz brak rozpuszczalności w wodzie. Celem prezentowanego projektu jest wykonanie badań przedklinicznych oraz klinicznych I fazy nowego związku w kierunku wdrożenia innowacyjnego leku w terapii grzybic układowych. Związek zostanie wyłoniony z grupy innowacyjnych pochodnych Amfoterycyny B opracowanych w trakcie realizacji projektu BLIRT dofinansowanego w ramach programu 1.4-4.1 POIG, dla których uzyskano znaczącą poprawę selektywnej toksyczności w porównaniu do natywnego leku, a jednocześnie zapewniono rozpuszczalność związków, co wpływa na ich biodostępność.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.