Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce

kategoria
nazwa beneficjenta
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
wartość projektu
565 125 867,60 zł
dofinansowanie z UE
481 390 321,60 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Celem całościowego zamierzenia inwestycyjnego jest wsparcie efektywności energetycznej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego w Polsce oraz zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii (oszczędność energii), a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji ujętych w projekcie budynków. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków wybranych placówek szkolnictwa artystycznego (139 placówek). Przedmiotowe budynki (187 szt.) są budynkami starymi, generującymi wysokie koszty utrzymania. Przewidziane w ramach projektu działania pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na energię przedmiotowych budynków, co przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Ponadto realizacji projektu przyczyni się do poprawy stanu technicznego jak i estetyki budynków, co przełoży się na komfort w ich użytkowaniu. W wyniku realizacji projektu przeznaczenie przedmiotowych budynków nie ulegnie zmianie, będą nadal wykorzystywane do prowadzenia podstawowej działalności w sektorze publicznego szkolnictwa artystycznego. projekt przyczynia się znacznie do realizacji wskaźników rezultatu bezpośredniego określonych w Załączniku nr 2 do SzOOP POIiŚ 2014-2020, tj: – Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) – tony równoważnika CO2 – 22 269,00 – Zmniejszenie zużycia energii końcowej – GJ/rok – 164 773,00 – Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – MWh/rok – 4 540,00 – Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – GJ/rok – 148 428,00, – Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI) – kWh/rok – 55 809 000) – Procentowe z zmniejszenie zużycia energii końcowej: 60,04% dla całego projektu (spełnia kryterium dla projektów głębokiej termomodernizacji).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.