Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II

kategoria
nazwa beneficjenta
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
wartość projektu
630 761 367,20 zł
dofinansowanie z UE
362 792 913,00 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
otwocki
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
5.1. Rozwój kolejowej sieci TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem Projektu POIiŚ 5.1-11.2 „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II” jest modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Otwock (od km 4,900 do km 26,050) wraz z pracami na łącznicy kolejowej nr 506 (od km 0,700 do km 4,112). W ramach realizacji inwestycji przewiduje się: przebudowę torowisk, modernizację, przebudowę oraz budowę nowych obiektów inżynieryjnych: mostów, wiaduktów, przepustów, przejść dla pieszych, tuneli drogowych, wymianę sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem, przebudowę peronów i ich wyposażenia, budowę układu sterowania ruchem, odnowienie systemu odwodnienia. W efekcie realizacji Projektu, linia nr 7 będzie spełniać wymagania i warunki określone w polskich przepisach, standardach obowiązujących w PKP PLK S.A., dyrektywach UE oraz umowach AGC i AGTC. Modernizacja linii nr 7 obejmuje wdrożenie na przedmiotowym odcinku Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS)Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) poziom 2 Modernizacja linii kolejowej nr 7 została przewidziana na lata 2017 – 2022. Prace budowlane na odcinku Otwock – Lublin (poza niniejszym wnioskiem – w ramach projektu POIS.05.01.00-00-0010/16) zaplanowano na lata 2017 – 2020, natomiast prace budowlane na odcinku Warszawa – Otwock (objęte niniejszym wnioskiem) zaplanowano na lata 2020– 2022. Dokumentacja techniczna dla Etapu II powstaje w ramach projektu POIS.05.01.00-00-0010/16

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.