Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

nazwa beneficjenta
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
wartość projektu
158 900 000,00 zł
dofinansowanie z UE
133 920 920,00 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
2.9. Rozwój ekonomii społecznej
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest wzrost liczby PES korzystających z IF (pożyczki). Realizacja celu projektu ułatwi dostęp PES do kapitału, niezbędnego na początkowym etapie funkcjonowania oraz na rozwój działalności. Oferta finansowania uwzględnia specyfikę PES oraz wnioski z realizacji projektu pilotażowego w Działaniu 1.4 PO KL na lata 2007-2013. Zakłada się systematyczny wzrost liczby PES, korzystających z finansowania, które wzmocni ich efektywność w zakresie zarządzania zasobami finansowymi i ułatwi działalność na komercyjnym rynku towarów i usług. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez udostępnienie IF na preferencyjnych zasadach. Realizacja projektu wpłynie na: wzrost liczby PES korzystających z IF, wzrost zatrudnienia w PES, osiągnięcie korzyści społecznych z planowanych przedsięwzięć, m.in. dostarczanie usług użyteczności publicznej, lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów oraz wzmocnienie konkurencyjności miejscowej gospodarki. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu powstanie 1250 nowych miejsc pracy (wskaźnik rezultatu). Grupę docelową projektu stanowią PES zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych, które spełniają dodatkowe kryteria wskazane w pkt. 3.2 wniosku. Główne zadanie MFF (realizacja zadań została opisana w pkt 4.1.). Zadania przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne z „Założeniami wsparcia instrumentów finansowych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach PO WER 2014-2020” i zostały uzgodnione z Zespołem ds. instrumentów finansowych w ramach PO WER. Szerzej rolę i zadania BGK opisano w cz. 4 Strategii Inwestycyjnej. Zadania Menadżera KFPS opisane we wniosku w pełni odzwierciedlają zakres merytoryczny zadań wskazanych w Planie Działania na rok 2016.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.