Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej

kategoria
nazwa beneficjenta
DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ GOSPODARCZY SP. Z O.O.
wartość projektu
2 152 941,18 zł
dofinansowanie z UE
1 830 000,00 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
dzierżoniowski
kłodzki
ząbkowicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest wsparcie przedsiębiorczości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie OSI Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko – Zabkowickiej poprzez stworzenie im możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia doradczego. Wsparcie będzie miało formułę projektów grantowych, co pozwoli wykorzystać wieloletnie doświadczenie Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o. o. i jego partnerów IOB do pełnienia funkcji grantodawów i doprowadzi do wzmocnienia MŚP oraz ułatwi ich rozwój. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019. Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie: – udzielenie 61 grantów w wysokości 30.000 zł każdy, w ramach otwartych konkursów, – obsługę merytoryczno – finansową projektu, w tym konkursów grantowych, – promocję, informację i upowszechnianie projektu, w tym, działania intensyfikujące udział MŚP w projekcie, Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się pośrednio do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju sektora mikro,małych i średnich przedsiębiorstw w ramach szerokiego i efektywnego wykorzystania środków finansowych oraz do poprawy rozwoju przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska. Efektami projektu będą utrzymane miejsca pracy w przedsiębiorstwach objętych wsparciem oraz wzrost konkurencyjności wspartych MŚP. W styczniu 2017r. na zlecenie Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. przeprowadzona została na ponad 100 podmiotach, z tego 60 zlokalizowanych poza Wrocławiem, w tym na obszarze OSI , analiza popytu na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MMŚP. Ponadto dokonano szerokiej analizy SWOT i zapisów dokumentów strategicznych powiatów, miast i gmin z OSI Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiej, dotyczących stanu przedsiębiorczości na tym terenie, zidentyfikowano potrzeby przedsiębiorców, możliwości finansowe potencjalnych Grantobiorców oraz zagrożenia osiągnięcia i utrzymania wskaźników produktu i rezultatu. Na tej podstawie sformułowano cele, odbiorców i zakres rzeczowy projektu. Cele

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.