Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Kompleksowe uzbrojenie terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park w Bystrzycy Kłodzkiej (działka nr 272/4 i 272/5)

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA
wartość projektu
3 930 371,63 zł
dofinansowanie z UE
2 474 400,57 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
kłodzki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest poprawa funkcjonalności terenów inwestycyjnych WSSE Invest-Park zlokalizowanych na działkach 272/4 i 272/5 obręb Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej, poprzez zapewnienie dostępu do mediów i budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3236D. Budowa sieci sanitarnych stworzy możliwość zaopatrzenia w wodę terenów inwestycyjnych i odprowadzenia z nich wód deszczowych i ścieków sanitarnych. Projekt obejmuje: 1.Sieć wodociągowa – projektowana długość: wodociąg DN125 (PE 140×8,3) L= ok. 785 m; hydranty podziemne DN80 z zasuwami – szt. 6. 2.Sieć kanalizacji sanitarnej – przewidywana długość sieci kanalizacji sanitarnej DN200 = 839,0 m + kanał tłoczny PE90 o długości ok 60 m, odnogi od kanału 89,5 m. Główną pompownię ścieków zaprojektowano przy ul. Floriańskiej na dz. nr 179. 3. Sieć kanalizacji deszczowej – długość odcinka to ok. 937,4 m – fi 400. 4. Planuje się wykonanie dwóch linii kablowych SN zasilania podstawowego oraz rezerwowego kablem 3xXRUHAKXS 1×240/50 mm2 12/20kV o długości 3750 m każda. Miejsce przyłączenia zasilania podstawowego pole nr 9 w rozdzielnicy 20kV w stacji 110/20kV R-Bystrzyca. Miejsce przyłączenia zasilania rezerwowego pole nr 4 w rozdzielnicy 20kV w stacji 110/20kV R-Bystrzyca. Projekt zakłada budowę złącza kablowego ZKSN 20 kV na działce 272/4 zasilanie podstawowe i budowę złącza kablowego ZKSN 20 kV na działce 272/5 zasilanie rezerwowe. 5. Planuje się budowę zjazdu z działek nr 272/2 i 272/4 do drogi powiatowej nr 3236D. W ramach kosztów przewidziano opracowanie dokumentacji technicznej, celem pozyskania zezwoleń budowlanych oraz nadzór autorski. Koszty projektu to także nadzór inwestorski dla zapewnienia prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz promocja projektu zgodnie z wytycznymi RPO WD oraz promocja terenów inwestycyjnych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.