Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, w Podstrefie SSE w Prusicach(Wszemirowie)

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA PRUSICE
wartość projektu
1 124 648,04 zł
dofinansowanie z UE
777 195,80 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
trzebnicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest przystosowanie terenów na działkach nr: 417/29; 417/30/; 417/31; 417/32; 417/33; 417/34; 417/35; 417/36; 417/37; obręb Wszemirów do ulokowania na nich nowych przedsiębiorców. W chwili obecnej tereny są nieuzbrojone i stanowią nieużytki, częściowo porośnięte roślinnością ruderalną. W ramach projektu zostanie wykonane uzbrojenie tych terenów inwestycyjnych (należących do Podstrefy Prusice Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze). Tereny zlokalizowane są we Wszemirowie, obejmują obszar 6,0883 ha.W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące roboty: budowa drogi wewnętrznej w Podstrefie SSE Prusice, budowa odcinków sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej, zostaną również wykonane odcinki zewnętrzne przyłączy. Przyłącze wodociągowe zostanie wykonane do studni wodomierzowej z pomiarem na granicy działki drogowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej kanału sanitarnego do studzienki kanalizacyjnej na granicy działki drogowej (przykanalik zewnętrzny). Uzbrojenie terenu inwestycyjnego stworzy warunki techniczne, infrastrukturalne dla pozyskania 3 inwestorów (przedsiębiorców) w SSE. Odbiorcami projektu są przedsiębiorcy mogący zlokalizować swoją działalność w SSEMP Kamienna Góra (dotyczy to wszystkich rodzajów przedsiębiorców). Szczególnie pożądani będą przedsiębiorcy z obszarów: branża chemiczna i farmaceutyczna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn urządzeń, obróbka materiałów,technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT). W ramach istniejącej SSE funkcjonują już firmy działające w tych branżach. Produktami będą: sieć wodociągowa O 160 – 575 m, przyłącza wodociągowe z pomiarem 10 szt, kanalizacja sanitarna O 160 – 460 m, studnie kanalizacyjne – 3 szt, przyłącza kanalizacyjne O 160 – 10 szt (dodatkowo 2 studnie), przepompownia ścieków wraz z zasilaniem – 1 szt, kablowa linia energetyczna NN kablowej 0,4 kV, kabel YAKY 4×120 – 525 m, oświetlenie

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.