Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF

kategoria
nazwa beneficjenta
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA
wartość projektu
4 626 245,67 zł
dofinansowanie z UE
3 932 308,81 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
oleśnicki
oławski
średzki (dolnośląskie)
trzebnicki
wrocławski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Zakłada się, iż projekt realizow. będzie w okresie 01.07.2017r.-30.09.2019r. na obszarze ZIT WrOF, w co najmniej 9 gminach, a wsparciem objętych zostanie min. 61 przedsięb. Wnioskodawcami w projekcie mogą być MSP z siedzibą na terenie ZIT WrOF, określonym w Strategii ZIT WrOF, w tym znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju, tj. działaj. na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. Granty na doradztwo mogą zostać przeznacz. na zakup specjalist. usług doradczych, zgodnie ze zdiagnoz. zapotrzebow. przedsięb., przez które rozumie się usługi świadczone przez doradcę zewnętrz., nie związane ze zwykłymi kosztami operacyj. przedsięb. jak, np. rutynowe usługi doradztwa podatkow., regularne usługi prawnicze lub reklama. Pomoc udzielana w formule grantów prowadzić będzie do zwiększania konkurencyj. oraz produktywn. MŚP. Potwierdzeniem występ. zapotrzebow. na usługi doradcze wśród MŚP z obszaru wsparcia jest analiza wykonana na zlecenie WARR, która stanowi załącznik do wniosku o dofin. Biorąc pod uwagę wyniki analizy, w ramach projektu będzie możliwość uzyskania wsparcia na usługi doradcze w obszarach: -wsparcie początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracow. biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu) -wykorzystywanie zaawansow. technologii informatycznych w przedsięb. -specjalist. instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem -doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku -usługi w zakresie pozyskiw. zewnętrznych źródeł finansow. działalności przedsiębiorstw, w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu–z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikow. o środki Funduszy Europejskich

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.