Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF

Name of the beneficiary
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA
Project value
4 626 245,67 zł
Co-financing from the EU
3 932 308,81 zł
Voivodeship
dolnośląskie
County
m. Wrocław
oleśnicki
oławski
średzki (dolnośląskie)
trzebnicki
wrocławski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
action
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Zakłada się, iż projekt realizow. będzie w okresie 01.07.2017r.-30.09.2019r. na obszarze ZIT WrOF, w co najmniej 9 gminach, a wsparciem objętych zostanie min. 61 przedsięb. Wnioskodawcami w projekcie mogą być MSP z siedzibą na terenie ZIT WrOF, określonym w Strategii ZIT WrOF, w tym znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju, tj. działaj. na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. Granty na doradztwo mogą zostać przeznacz. na zakup specjalist. usług doradczych, zgodnie ze zdiagnoz. zapotrzebow. przedsięb., przez które rozumie się usługi świadczone przez doradcę zewnętrz., nie związane ze zwykłymi kosztami operacyj. przedsięb. jak, np. rutynowe usługi doradztwa podatkow., regularne usługi prawnicze lub reklama. Pomoc udzielana w formule grantów prowadzić będzie do zwiększania konkurencyj. oraz produktywn. MŚP. Potwierdzeniem występ. zapotrzebow. na usługi doradcze wśród MŚP z obszaru wsparcia jest analiza wykonana na zlecenie WARR, która stanowi załącznik do wniosku o dofin. Biorąc pod uwagę wyniki analizy, w ramach projektu będzie możliwość uzyskania wsparcia na usługi doradcze w obszarach: -wsparcie początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracow. biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu) -wykorzystywanie zaawansow. technologii informatycznych w przedsięb. -specjalist. instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem -doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku -usługi w zakresie pozyskiw. zewnętrznych źródeł finansow. działalności przedsiębiorstw, w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu–z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikow. o środki Funduszy Europejskich

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl