Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Nowa era biznesu - doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Jeleniogórskiej

kategoria
nazwa beneficjenta
FUNDUSZ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO
wartość projektu
2 117 631,00 zł
dofinansowanie z UE
1 799 986,35 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
jeleniogórski
lwówecki
m. Jelenia Góra
złotoryjski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

PRZEDMIOT PROJEKTU Przedmiotem projektu jest zapewnienie wsparcia w formie grantów na specjalistyczne usługi doradcze dla 150 przedsiębiorstw (MŚP), mających siedzibę na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej (AJ). Realizatorem dofinansowanej usługi doradczej będzie mogła być wyłącznie Instytucja Otoczenia Biznesu. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU Do zakresu rzeczowego projektu należeć będzie: – dystrybucja grantów wśród 150 podmiotów MŚP z AJ; – zapewnienie wsparcia merytorycznego dla potencjalnych Grantobiorców, w zakresie dotyczącym wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu, pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, przez doradców posiadający niezbędne kwalifikacje, – rozpowszechnienie informacji o projekcie i naborze wniosków z wykorzystaniem działań promocyjnych oraz we współpracy z IOB oraz organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i pracodawców, – zarządzanie projektem. ODBIORCY PROJEKTU Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej (AJ). Granty w ramach projektu będą dostępne dla MŚP ze wszystkich gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej. Zaplanowano, że minimum 20% grantów (tj. 20% ogólnej liczby pojedynczych grantów) zostanie przekazanych na usługi doradcze dla MŚP wpisujących się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu wymienionych w dokumencie „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”. Pośrednimi odbiorcami projektu będą regionalne Instytucje Otoczenia Biznesu, świadczące usługi doradcze dla MŚP w ramach projektu, które dzięki jego realizacji będą mogły wzmocnić swoją ofertę specjalistycznego doradztwa dla MŚP oraz dostosować ją w większym stopniu do potrzeb przedsiębiorców (MŚP). EFEKTY PROJEKTU Planowanym efektem projektu będzie: – pozyskanie specjalistycznej wiedzy oraz informacji przez kadrę zarządzającą oraz właś

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.