Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku.

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIRSK
wartość projektu
4 641 353,20 zł
dofinansowanie z UE
3 576 895,78 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
lwówecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Miasto Mirsk było kiedyś ważnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego, jednak sytuacja zmieniła się wraz z transformacją gospodarczą. Tereny po dawnym Zakładzie Przemysłu Lniarskiego stanowią jedyne tereny przemysłowe w mieście i zostały one w 2014r. włączone do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małych Przedsiębiorstw. Obecnie tereny te są porośniętymi krzakami nieużytkami, co nie zachęca przedsiębiorców do lokalizowania przedsiębiorstw na danym terenie. Problem ten był tematem wieloletnich dyskusji lokalnej społeczności oraz Radnych Gminy Mirsk. Aby go rozwiązań konieczne jest odpowiednie przygotowanie terenu, polegające na uzbrojeniu działek w media oraz budowie zjazdu z graniczącą z terenem aktywności gospodarczej drogi wojewódzkiej 361 oraz komunikacji wewnętrznej. Są to główne czynniki, które są brane pod uwagę przez potencjalnych przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Pozostałą część Gminy stanowią tereny rolne i leśne, a działalność gminy nastawiona jest głównie na przemysł turystyczny, w tym agroturystykę. Do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, poza rolnictwem i turystyką przyczyni się także przemysł. Będzie to możliwe dzięki kompleksowemu uzbrojeniu terenów aktywności gospodarczej w media, które zapewni przedsiębiorcom możliwość lokalizowania inwestycji na terenie Mirska. Ponadto przedsiębiorcy inwestujący na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną nabywają prawo do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych. Będzie to stanowić dodatkową zachętę do prowadzenia działalności na tym terenie. Cel ten będzie osiągany poprzez realizację zadań obejmujących m.in.: budowę sieci wodociągowej, sanitarnej i teletechnicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej sieć dróg wewnętrznych, jak również budowę dróg wewnętrznych oraz modernizacją sieci wodociągowej zasilającej dany obszar. W wyniku realizacji projektu powstanie 6 uzb

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.