Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO JELENIA GÓRA
wartość projektu
4 514 685,61 zł
dofinansowanie z UE
2 748 862,92 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Jelenia Góra
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest przygotowanie 5,14 ha terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie m.Jelenia Góra poprzez ich uporządkowanie, uzbrojenie w media i drogi wewnętrzne w celu stworzenia lepszych warunków dla rozwoju MŚP w Jeleniej Górze. Tereny inwestycyjne, które zostaną przygotowane w ramach niniejszego projektu położone są w Jeleniej Górze w rejonie ulic Spółdzielczej i Thebesiusa. Lokalizacja: działki nr 108 (AM-3, ob. 38), 2/6 (AM-23, ob. 0060), dz. nr 20/4, 22, 23 (AM-23, ob. 0060). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny objęte projektem przeznaczone są pod działalność produkcyjną lub usługową. Odbiorcy projektu: Beneficjent publiczny – Miasto Jelenia Góra (JST), potencjalni inwestorzy MŚP, funkcjonujące w regionie przedsiębiorstwa, mieszkańcy regionu, w tym osoby bezrobotne, turyści. Działania projektu, ze względu na ich zakres, można podzielić na zadania: 1. Przygotowanie trenów inwestycyjnych w m.Jelenia Góra – obszar ul. Thebesiusa a. opracowanie dokumentacji projektowej b. budowa wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej c. badania geotechniczne terenów działek d. makroniwelacja terenów działek e. nadzór inspektorski 2. Przygotowanie trenów inwestycyjnych w m.Jelenia Góra – obszar ul. Spółdzielczej a. makroniwelacja terenów działek b. uzbrojenie terenu c. budowa wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej d. nadzór inspektorski 3. Działania promocyjno-informacyjne a. informacja o możliwościach inwestowania w m.Jelenia Góra (film promocyjny, artykuły w prasie biznesowej) b. działania promocyjne (tablice informacyjne i pamiątkowe,artykuł w prasie)

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.