Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA
wartość projektu
9 608 985,91 zł
dofinansowanie z UE
6 560 919,68 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki (dolnośląskie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska. Projekt obejmuje: 1.Sieć wodociągowa 2.Sieć kanalizacji sanitarnej 3. Sieć kanalizacji deszczowej 4. Kanały pod linię energetyczną zasilającą 5. Infrastruktura komunikacyjna 6. Niwelacja terenu i budowa platform Planuje się wydzielenie oraz wyrównanie powierzchni przyszłych terenów inwestycyjnych (tereny A i B) o łącznej powierzchni około 5,72 ha. W ramach kosztów przewidziano opracowanie dokumentacji technicznej i nadzór autorski. Koszty projektu to także nadzór inwestorski i zarządzanie projektem oraz promocja projektu zgodnie z wytycznymi RPO WD i promocja terenów inwestycyjnych. Projekt przewiduje zakup nieruchomości na cele projektu. Wnioskodawcą będzie Gmina Jaworzyna Śląska, która będzie odpowiadała za projekt na wszystkich etapach. Gmina będzie Operatorem. Cel główny: zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na obszarze Gminy Jaworzyna Śląska poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych. Odbiorcami projektu będą przedsiębiorcy, którzy będą zainteresowani zakupem uzbrojonych dzięki projektowi działek inwestycyjnych, na których będą lokalizowali swoje inwestycje gospodarcze.Wnioskodawca zapewnia właściwy dostęp do terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury drogowej zapewniającej dojazd do drogi publicznej. Tereny inwestycyjne to tereny projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej oraz składowej. Teren w odległości 1 km od drogi wojewódzkiej nr 382. Projekt ujęty w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2015-2024” – Lista B. Nastąpi poprawa funkcjonalności terenów inwest. poprzez budowę sieci: wodociągowej, kan. sanitarnej, kan. deszczowej i kanałów pod linię energetyczną zasilającą. Powierzchnia przygotowanych terenów inwest. – 5,72 ha. Przewidziano promocję terenów inwestycyjnych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.