Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej

kategoria
nazwa beneficjenta
SUDECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W ŚWIDNICY
wartość projektu
2 152 941,18 zł
dofinansowanie z UE
1 830 000,00 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
kamiennogórski
m. Wałbrzych
świdnicki (dolnośląskie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest wsparcie przed. mikro, małych i średnich przedsiębiorców na terenie ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez stworzenie im możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia doradczego. Wsparcie będzie miało formułę proj. grant., co pozwoli wykorzystać wieloletnie doświadczenie Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej i jego partnerów IOB do pełnienia funkcji grant. i doprowadzi do wzmocnienia MŚP oraz ułatwi ich rozwój. Proj. będzie realizowany w latach 2017-2019. Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie: – udzielenie 61 grantów w max. wysokości 25.500 zł (30.000 zł z wkładem własnym przedsiębiorcy w wysokości 15%), w ramach otwartych konkursów, – obsługę merytoryczną – finansową proj., w tym konkursów grant., – promocję, informację i upowszechnianie projektu, w tym, działania intensyfikujące udział MŚP w projekcie, W styczniu 2017r. na zlecenie SIPH przeprowadzona została na ponad 1300 podmiotach, zlokalizowanych na terenie ZIT AW, analiza popytu na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MMŚP. Na podstawie analizy wyłoniono 81 podmiotów, które wzieły udział w ankiecie podając zapotrzebowanie na planowane w ramach grantów usługi. Posiadamy dane kontaktowe osób decyzyjnych w tych firmach gotowych do przystapienia do projektu. Ponadto dokonano szerokiej analizy SWOT i zapisów Strategii ZIT AW, dotyczących stanu przedsiębiorczości na terenie Aglomeracji, zidentyfikowano potrzeby przedsiębiorców ZIT AW, możliwości finansowe potencjalnych grantobiorców oraz zagrożenia osiągnięcia i utrzymania wskaźników produktu i rezultatu. Na tej podstawie sformułowano cele, odbiorców i zakres rzeczowy projektu. Celem głównym proj. jest wsparcie przed. i stworzenie lepszych warunków do rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez świadczenie przez IOB specjalistycznych usług doradczych na rzecz MŚP.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.