Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą

kategoria
nazwa beneficjenta
DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
wartość projektu
1 618 086,98 zł
dofinansowanie z UE
1 375 373,93 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt skierowany jest do dolnośląskich MŚP oraz inwestorów zagranicznych. jego celem jest: -wzrost poziomu umiędzynarodowienia dolnośląskich MŚP, wsparcie działalności eksportowej oraz inwestycji za granicą, w celu podniesienia konkurencyjności, wzmocnienia pozycji na rynku oraz dynamizacji procesu rozbudowy przedsiębiorstwa, a co za tym idzie rozwoju regionu -pozyskanie nowych inwestycji dla regionu – zwiększających liczbę nowych miejsc pracy i podnoszących poziom innowacyjności województwa. Projekt będzie polegał na promocji gospodarczej województwa dolnośląskiego w kraju i za granicą oraz na wsparciu dolnośląskich MŚP w procesie internacjonalizacji. Projekt będzie realizowany na obszarze całego województwa dolnośląskiego i za granicą. Promocja gospodarcza w ramach projektu prowadzona będzie w 3 podstawowych obszarach: 1. wyjazdowe misje gospodarcze dla wybranych branż 2. promocyjne wyjazdy studyjne 3. stworzenie elektronicznego zintegrowanego regionalnego systemu informacji – portalu gospodarczego o charakterze promoocyjno-informacyjnym. Podejmowane działania w ramach projektu opierają się na koncepcji Komisji Europejskiej Inteligentna Specjalizacja odnoszącej się do wdrażania polityki innowacyjnej regionów i krajów Unii w oparciu o strategie RIS 3. Ad. 1 Formą promocji są misje gospodarcze na targi branżowe (udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych), które są jednym z najbardziej efektywnych instrumentów promocji gospodarczej przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach. W przypadku takiej formy udziału kluczowe jest wcześniejsze przygotowanie w zakresie zaplanowania spotkań biznesowych z poszczególnymi wystawcami. Ad. 2 Promocyjne wyjazdy studyjne to przede wszystkim spotkania z IOB, zagranicznymi przedsiębiorcami, przedstawicielami ambasad, WPHI – w celu przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz internacjonalizacji dolnośląskich MŚP. W ramach tego działania b. istotne jest m.in. inicjowanie spotkań

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.