Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym

kategoria
nazwa beneficjenta
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ SA
wartość projektu
3 493 991,00 zł
dofinansowanie z UE
2 882 937,35 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest: Poprawa rozpoznawalności i wizerunku wybranych gmin WrOF jako miejsca o wysokiej atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie. ZAKRES RZECZOWY 1.Stworzenie i uruchomienie zintegrowanego systemu informacji gospodarczej dotyczącej WrOF – prezentacja walorów i ofert inwestycyjnych WrOF oraz jego przewag konkurencyjnych 2.Prezentacja stref aktywności gospodarczej wybranych gmin WrOF na międzynarodowych targach branżowych i innych wydarzeniach o charakterze gospodarczym 3.Przeprowadzenie systemowej kampanii promującej atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą w celu budowania rozpoznawalności ODBIORCY :Odbiorcami projektu są potencjalni inwestorzy, którzy mogą ulokować swoje zasoby na terenach WrOF. Ponadto kampania promocyjna będzie obejmować min. studentów, mieszkańców i turystów przedstawiając gminy WrOF jako dogodne miejsce do życia, pracy i wypoczynku. EFEKTY:Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym – 3 szt. Rezultat będzie osiągnięty poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach branżowych. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym – 3 szt. Rezultat będzie osiągnięty poprzez uczestnictwo w krajowym wydarzeniu branżowym (np. targi pracy) Liczba utrzymanych miejsc pracy – 1. Rezultat będzie osiągnięty poprzez utrzymanie zatrudnienia osoby zajmującej się promocją gospodarczą przez 1 rok od zakończenia realizacji projektu. Zgodność ze strategią ZIT: Cel 2 innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WrOF, Działanie 2.1.1 Rozwój nowoczesnej, wielofunkcyjnej i zdywersyfikowanej podmiotowo i przedmiotowo struktury gospodarczej WrOF. Zgodnie ze strategią ZIT (str. 59) pożądane działania to wspólny przekaz promocyjny np. kampanie, wydawnictwa branżowe, portale internetowe a także misje gospodarcze, udział w targach branżowych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Inwestycji i Rozwoju;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.