Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

" Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie"

nazwa beneficjenta
GMINA KOWALEWO POMORSKIE
wartość projektu
572 100,00 zł
dofinansowanie z UE
251 484,51 zł
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
golubsko-dobrzyński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
działanie
4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt pn. „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” będzie realizowany w miejscowości Kowalewo Pomorskie (pow. golubsko-dobrzyński, gm. Kowalewo-Pomorskie) na Placu 700-lecia. Teren przeznaczony pod realizację zadania obejmuje obszar działek o nr geod. 12/1, 12/2, obręb 04 Kowalewo Pomorskie, zajmujący łączną powierzchnię 0,25 ha, z czego teren opracowania obejmuje powierzchnię 1092 m2 działki gminnej oraz 468 m2 działki drogi krajowej, łącznie 1560 m2. Realizacja zadania dotyczy: rozbiórki elementów małej architektury (murki, ławki, kosze, tablica informacyjna), remontu nawierzchni utwardzonych, montażu nowych urządzeń małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjno-edukacyjne, stojaki rowerowe, osłony wokół drzew), budowy fontanny, studni technicznej, instalacji zbiornika bezodpływowego, instalacji systemu automatycznego nawadniania, przyłącza wodociągowego i elektrycznego, wycinki istniejącej zieleni i wprowadzenia nowych nasadzeń roślinnych (drzewa, krzewy, byliny) oraz trawników.W ramach projektu, jako element projektu inwestycyjnego, zostaną również zrealizowane działania informacyjno-edukacyjne. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych zostaną przeprowadzone konkursy wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz spotkanie edukacyjne dla mieszkańców miasta Kowalewo Pomorskie pn. „EkoKowalewo”, mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego i środowiska oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat ładu przestrzennego.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.