Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

„Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II”

nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
4 056 008,83 zł
dofinansowanie z UE
4 015 448,71 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiot.proj. jest wspólna promocja 5 gmin wchodz.w skład (MOF GW)celem pokazania obszaru MOF jako narzędzia integracji polityki przestrz.,społecz. i gospodar., wytworzenia społecz. postrzegania gmin jako jednego, spójnego i atrakcyjnego obszaru gospod.- społecz., inicjowanie i wspomaganie współ. pomiędzy przedsięb.Proj.będzie realiz.przez partnerstwo JST upraw. do aplikacji w dział. 1.4.2 RPO Lubuskie 2020 poprzez dział. związane z przeprowadz. wspólnej promocji gospodar. w okres.06.2017-12.2021r.Działania w projekcie obejmują: 1. promocja (endogeniczna): 1.1.Konferencja prasowa. 1.2. Spotkania z lokalnym środowiskiem gospod. 1.3. Prezentacja na sezonowych wydarz. lokalnych. 1.4. Forum Gospodarcze MOF GW. 1.5. Imprezy plenerowe prezentujące walory MOF GW. 2. Promocja zewnętrzna: 2.1. Kampania medialna oraz współpraca z dziennikarzami. 2.2. Wizyty studyjne dziennikarzy. 2.3. Targi krajowe. 2.4. Targi zagraniczne. 2.5. Promocja ogólnopolska- kampania wizualna w środkach transportu zbiorowego. 3. Materiały promocyjno – inform. 4. Wyposażenie Sali Konferencyjnej dla obsługi Biznesu i Inwestora. 5. Informacja i promocja projektu. 6. Zarządzanie projektem. 7. Test pomocy publicznej. 8. Tłumaczenia. Zakres rzecz., finan. i czas. jest realny i możliwy do przeprowadz. w ramach posiad. potencj.,został oprac. na podstawie rzetelnej diagnozy potrzeb. Zakres wpisuje się w typ I dział. 1.4 RPO Lubuskie 2020, realiz. cele strategii ZIT GW,SRWL 2020,Planu Inwest.i Promocji Gospod. WL.[…]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.