Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

„Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II”

Name of the beneficiary
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Project value
4 056 008,83 zł
Co-financing from the EU
4 015 448,71 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiot.proj. jest wspólna promocja 5 gmin wchodz.w skład (MOF GW)celem pokazania obszaru MOF jako narzędzia integracji polityki przestrz.,społecz. i gospodar., wytworzenia społecz. postrzegania gmin jako jednego, spójnego i atrakcyjnego obszaru gospod.- społecz., inicjowanie i wspomaganie współ. pomiędzy przedsięb.Proj.będzie realiz.przez partnerstwo JST upraw. do aplikacji w dział. 1.4.2 RPO Lubuskie 2020 poprzez dział. związane z przeprowadz. wspólnej promocji gospodar. w okres.06.2017-12.2021r.Działania w projekcie obejmują: 1. promocja (endogeniczna): 1.1.Konferencja prasowa. 1.2. Spotkania z lokalnym środowiskiem gospod. 1.3. Prezentacja na sezonowych wydarz. lokalnych. 1.4. Forum Gospodarcze MOF GW. 1.5. Imprezy plenerowe prezentujące walory MOF GW. 2. Promocja zewnętrzna: 2.1. Kampania medialna oraz współpraca z dziennikarzami. 2.2. Wizyty studyjne dziennikarzy. 2.3. Targi krajowe. 2.4. Targi zagraniczne. 2.5. Promocja ogólnopolska- kampania wizualna w środkach transportu zbiorowego. 3. Materiały promocyjno – inform. 4. Wyposażenie Sali Konferencyjnej dla obsługi Biznesu i Inwestora. 5. Informacja i promocja projektu. 6. Zarządzanie projektem. 7. Test pomocy publicznej. 8. Tłumaczenia. Zakres rzecz., finan. i czas. jest realny i możliwy do przeprowadz. w ramach posiad. potencj.,został oprac. na podstawie rzetelnej diagnozy potrzeb. Zakres wpisuje się w typ I dział. 1.4 RPO Lubuskie 2020, realiz. cele strategii ZIT GW,SRWL 2020,Planu Inwest.i Promocji Gospod. WL.[…]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl