Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA DESZCZNO
wartość projektu
2 213 864,16 zł
dofinansowanie z UE
666 907,54 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.2. Efektywność energetyczna
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt dotyczy termomodernizacji SP w Ciecierzycach obejmującej: 1) termomodernizację (kwalif.) 2) pozostałe roboty (niekwalif.). Nakłady: 2 213864,16 zł wnioskowane dof. 666 907,54 zł. Celem projektu jest podwyższenie efektywności energetycznej budynku SP Ciecierzyce poprzez jego termomodernizację, ograniczenie strat ciepła oraz poprawę stanu powietrza atmosferycznego. Roboty obejmą: docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO i CWU (w tym OZE). Planowany zakres rzeczowy projektu zmniejszy zapotrzebowanie na energię o 66,68%. Szkoła zlokalizowana jest w Ciecierzycach przy ul. Borkowskiej 2. Zakres prac określił projekt obejmujący część kwalifikowaną i niekwalifikowaną. Wyłoniony zostanie inspektor nadzoru. Wnioskodawca posiada kompletną dokumentację techniczną, audyt energetyczny, studium wykonalności, niezbędne opinie, pozwolenia i uzgodnienia, PGN. Zakres projektu nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. Projekt nie wpływa na obszary Natura 2000, ekspertyza ornitologiczna wskazuje, że zakres nie będzie miał wpływu na siedliska ptaków i nietoperzy. Rezultatem projektu będzie spadek zapotrzebowania obiektu na energię. Emisja CO2 spadnie z 55,36 do 21,09 tony/rok. Wartość wskaźnika EP dla budynku spadnie 145 493,1 kWh/rok. Projekt pozytywnie wpłynie na realizację polityk horyzontalnych. Odpowiada na potrzeby grup docelowych, zachowa trwałość w okresie min. 5 lat od zakończenia zgodnie z rozporządzeniem Rady UE nr 1303. Projekt jest spójny z dokumentami strategicznymi, gminnym PGN i strategią ZIT GW. Wnioskodawca posiada zasoby i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie projektu. Rezultaty projektu bezpośrednio wpłyną na wzrost jakości życia mieszkańców Gminy. Odbiorcami projektu będą uczniowie i personel szkoły (ok. 170 os) oraz mieszkańcy wsi. Rezultatem bezpośrednim będzie zmodernizowany budynek Szkoły Podstawowej. Projekt spełnia kryteria dostępu, merytoryczne i specyficzne osi priorytetowe

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.