Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ulimiu

category
Name of the beneficiary
GMINA DESZCZNO
Project value
2 987 847,48 zł
Co-financing from the EU
1 001 206,54 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
3.2. Efektywność energetyczna
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt dotyczy termomodernizacji SP w Ulimiu obejmującej: 1) termomodernizację (kwalif.) 2) pozostałe roboty (niekwalif.). Nakłady: 2987847,48 zł wnioskowane dof. 1054012,68 zł. Celem projektu jest podwyższenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Ulimiu poprzez jego termomodernizację, ograniczenie strat ciepła oraz poprawę stanu powietrza atmosferycznego. Roboty obejmą: docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO i CWU (w tym OZE). Planowany zakres rzeczowy projektu zmniejszy zapotrzebowanie na energię o 86,15%. Szkoła zlokalizowana jest na działce 148 w Ulimiu. Zakres prac określił projekt obejmujący część kwalifikowaną i niekwalifikowaną. Wyłoniony zostanie inspektor nadzoru. Wnioskodawca posiada kompletną dokumentację techniczną, audyt energetyczny, studium wykonalności, niezbędne opinie, pozwolenia i uzgodnienia, PGN. Zakres projektu nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. Projekt nie wpływa na obszary Natura 2000, ekspertyza ornitologiczna wskazuje, że zakres nie będzie miał wpływu na siedliska ptaków i nietoperzy. Rezultatem projektu będzie spadek zapotrzebowania obiektu na energię z 361,63 do 32,45 MWh/rok. Emisja CO2 spadnie z 93,48 do 17,40 tony/rok. Projekt pozytywnie wpłynie na realizację polityk horyzontalnych. Odpowiada na potrzeby grup docelowych, zachowa trwałość w okresie min. 5 lat od zakończenia. Projekt jest spójny z dokumentami strategicznymi w tym z gminnym PGN i strategią ZIT GW. Wnioskodawca posiada zasoby i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie projektu. Rezultaty projektu bezpośrednio wpłyną na wzrost jakości życia mieszkańców Gminy. Odbiorcami projektu będą uczniowie i personel szkoły (ok. 120 os) oraz mieszkańcy Ulimia. Rezultatem bezpośrednim będzie zmodernizowany budynek Szkoły Podstawowej w Ulimiu. Projekt spełnia kryteria dostępu, merytoryczne i specyficzne dla osi priorytetowej III RPO.[…]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl