Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
2 151 201,11 zł
dofinansowanie z UE
1 575 117,79 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.2. Efektywność energetyczna
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiot i główne założenia projektu- planowane jest przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej: Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9, Przedszkola Miejskiego nr 4, Żłobka Miejskiego nr 3 w Gorzowie Wlkp. Zgodnie z opracowanymi audytami energetycznymi przeprowadzenie termomodernizacji jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek. Przewiduje się wykonanie następujących robót: ocieplanie ścian budynków i stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. wraz z regulacją i izolacją przewodów, modernizację oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji solarnej. Zadania i opisy techniczno-ekonomiczne wytworzonych produktów opisane w Studium pkt.II 3.3. Projekt realizuje cele RPO LUBUSKIE 2020 w Osi 3. wpisując się w cel Działania 3.2, jakim jest zwiększona efektywność energetyczna budynków. Wprowadzenie usprawnień termomodernizacyjnych doprowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynków objętych projektem o 60,08% rocznie. W rezultacie nastąpi obniżenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza i CO2, poprawa jakości powietrza i warunków życia grupy docelowej – społeczności MOF GW. Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią ZIT MOF GW.-PI 2.1,odpowiadając na problemy określone w Działaniu 2.1.1- pogorszenie się warunków środowiska, problemy systemu oświaty, dekapitalizację obiektów publicznych, przyczyniając się do uzyskania określonych w niej wskaźników produktu i rezultatu. Kontynuuje wcześniejsze przedsięwzięcia, jednocześnie wykazując potencjał rozwojowy. Efekty realizacji projektu oddziaływać będą na cały obszar MOF GW. pod względem zmniejszenia zanieczyszczeń oraz udostępniania ulepszonej infrastruktury dzieciom i młodzieży ze wszystkich powiązanych funkcjonalnie gmin. Projekt spełnia wszelkie wymagane kryteria oceny: formalne, strategicznej, horyzontalne i środowiskowe oraz wybrane kryteria specyficzne adekwatnie do zakresu projektu-Studium pkt.II[..

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.