Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłodawa - urząd gminy, przedszkole, sala gimnastyczna

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA KŁODAWA
wartość projektu
1 471 621,01 zł
dofinansowanie z UE
965 903,33 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.2. Efektywność energetyczna
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej (Przedszkola, Sali gimnastycznej oraz budynku Urzędu Gminy w Kłodawie) poprzez ich termomodernizację, a także zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia i instalacji fotowoltaicznej w Sali gimnastycznej. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie racjonalności wydatków, które osiągnięte zostanie poprzez ograniczenie zużycia energii cieplnej (605.05 GJ/rok), ograniczenie zużycia energii elektrycznej (36.635 MWh/rok), zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej (2497808.55 kWh/rok), a także zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery (spadek emisji gazów cieplarnianych o 97.6 ton równoważnika CO2/rok), polepszenie stanu zdrowia społeczeństwa poprzez poprawę warunków w obiektach i dostosowanie budynków do wymogów ochrony środowiska. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: ocieplenie przegród budowlanych zewnętrznych, modernizację systemu grzewczego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wprowadzenie rozwiązań oszczędzających energię elektryczną. Konieczność realizacji projektu wynika ze złych parametrów izolacji termicznej objętych projektem budynków. Niedostateczna izolacja cieplna tych budynków powoduje znaczne straty energii cieplnej. Problemem wynikającym z tego faktu jest nadmierna strata energii cieplnej powodująca zanieczyszczanie środowiska oraz ponoszenie przez wnioskodawcę znacznych nakładów finansowych na ogrzewanie. Grupą docelową projektu są wszyscy użytkownicy objętych nim budynków – zarówno pracownicy, jak i klienci Urzędu Gminy w Kłodawie (ul. Gorzowska 39 i 40), a także pracownicy i uczniowie Przedszkola Publicznego w Kłodawie (ul. Kościelna 15) oraz Zespołu Szkół w Kłodawie (ul. Szkolna 1). Wartość projektu ogółem: 1 348 978,60 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania: 965 90

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.