Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Przebudowa infrastruktury transportu niskoemisyjnego/publicznego na terenie Zespołu Szkół w Deszcznie wraz z przebudową zjazdów z drogi gminnej 001809F

Name of the beneficiary
GMINA DESZCZNO
Project value
643 229,19 zł
Co-financing from the EU
429 579,78 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt realizowany będzie w miejscowości Deszczno w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół przy ul. Lubuskiej 61. Przedmiotem wnioskowanego projektu jest zapewnienie bezpiecznego i bezproblemowego korzystania z dostępnej na terenie MOF GW komunikacji publicznej w drodze zagospodarowania infrastruktury transportu niskoemisyjnego/publicznego na terenie ZS w Deszcznie – głównego “węzła przesiadkowego” w tej miejscowości. Celami projektu są: • Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Deszcznie na potrzeby bezpiecznego i funkcjonalnego korzystania z transportu publicznego, w tym przez osoby niepełnosprawne; • Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu na terenie Gminy Deszczno; • Ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej na terenie MOF Gorzowa Wlkp. • Poprawa warunków i wzrost jakości życia mieszkańców MOF Gorzowa Wlkp. • Wzrost konkurencyjności gospodarki MOF Gorzowa Wlkp. oraz zrównoważony rozwój regionu lubuskiego. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy MOF GW. Planuje się realizację następujących zadań: opracowanie dokumentacji projektu (Beneficjent nie wnioskuje o dofinansowanie wydatków związanych z tym zadaniem), prace budowlane, nadzór inwestorski, promocja projektu. Koszty niekwalifik.stanowią wydat. związane z budową m.parkingowych, bud. chodnika do boiska, zagospod. terenów zielon. Wnioskodawca posiada kompletną dokumentację techniczną, studium wykonalności, niezbędne opinie i uzgodnienia, PGN a także zasoby i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie projektu. Dokonał zgłoszenia planowanych robót. Zakres projektu nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. Projekt nie wpływa na obszary Natura 2000. W drodze projektu wybudowany zostanie 1 obiekt „parkuj i jedź” dostosowany do potrzeb osób z niepełnospr. W wybudowanym obiekcie utworzone zostaną 34 miejsca postojowe, w tym 1 miejsce dla osób niepełnospr.Rezultatem bezpośrednim będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 0,77 tony równoważnika C

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl