Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Modernizacja zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego w gminie Santok.

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA SANTOK
wartość projektu
709 643,82 zł
dofinansowanie z UE
603 197,21 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem gł.projektu:zwiększenie l.mieszkańców regionu korzystających z oferty świetlicy wiejskiej w Starym Polichnie,będącej instytucją kultury.Warunkiem osiągnięcia celu jest poprawa stanu technicznego budynku i dostosowanie go do pełnienia funkcji kulturowych i edukacyjnych.Realizacja proj.wpłynie na:wzrost atrakcyjności woj.Lubuskiego i efektywniejszego wykorzystywania zasob.kultury,będących świadectwem tożsamości regionalnej.Celem tworzenia świetlic wiejskich jest zapewnienie społeczeństwu miejsca na spędzanie czasu wolnego,integrację,rozwijanie zainteresowań.Obecnie budynek nie spełnia oczekiwań interesariuszy.Charakteryzuje go niska izolacja cieplna,elementy konstrukcyjne wymagają remontu.Dla przywrócenia akceptowalnego stanu technicznego budynku,niezbędna jest wymiana urządzeń grzewczych,a następnie prace wykończeniowe.Podjęte w ramach proj.prace przywrócą stan zgodny z przepisami techniczno-użytkowymi i standardami związanymi z wykończeniem budynku.W rezultacie oferta obiektu pozwoli interesariuszom zaspakajać potrzeby kulturalne i edukacyjne, którymi są: •Władze gminy – dostosow.obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i edukacyjnych przyczyni się do wypełnienia obowiązku w zakresie zaspakajania potrzeb obywateli. •Mieszkańcy gminy,powiatu,województwa – termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej:zwiększenie oferty kulturalno-turystycznej regionu i zaspokajanie potrzeb mieszkańców regionu. •Mieszkańcy Starego Polichna-poprzez zwiększenie oferty kulturalnej i edukacyjnej,zyskają miejsce pozwalające na organizację czasu wolnego osób w różnych grupach wiekowych. •Turyści – obiekt o walorach turystycznych przyczyni się do zwiększenia zainteresowania regionem woj.Lubusk. •Nauczyciele przedszkoli oraz szkół –zwiększenie możliwości organizacji procesu dydaktycznego. Proj.nie podlega zasadom pomocy publicznej,realizacja zgodna z zasadą równości kobiet i mężczyzn,równości szans i niedyskryminacji,w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnych.[

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.