Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA KŁODAWA
wartość projektu
10 350 812,73 zł
dofinansowanie z UE
1 207 800,00 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizował będzie cel główny: poszerzenie pod względem ilościowym i jakościowym oferty kulturalnej w gminie Kłodawa i umożliwienie mieszkańcom bardziej aktywnego w niej udziału oraz cele szczegółowe, którymi są: stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju Biblioteki i GOK-u, dostosowanie infrastruktury Gminy Kłodawa do potrzeb jej mieszkańców, w tym niepełnosprawnych. Powyższe cele zostaną osiągnięte dzięki rozbud. budynku świetlicy wiejskiej w Kłodawie, wraz z infrastrukturą tech. i zagospodarowaniem terenu, co wpłynie na wzrost liczy osób korzystających z obiektu. Całkowity koszty zadania wyniesie 10 350 812,73 PLN brutto. Wydatki kwalifikowalne wyniosą 6.937.649,48PLN, a złożą się na nie koszty dokumentacji projektowej, wykonania SW, robót bud. (prace konstrukcyjne, architektoniczne oraz instalacyjne), nadzoru inwestorskiego, a także działań info-promocyjnych. Wydatki niekwalifikowalne planowane są na 3 413 163,25 PLN i będą obejmowały roboty bud. (prace rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu) oraz wyposażenie obiektu. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1.207.800,00 PLN. Projekt realizowany będzie w okresie pomiędzy III kw. 2016r. i I kw. 2020r. Projekt skierowany jest do wszystkich grup społecznych – mieszkańców gminy Kłodawa, woj. Lubuskiego oraz regionów przygranicznych. Operacja ma zasięg regionalny i przyczyni się do krzewienia lokalnej kultury i tradycji w regionie. Realizacji projektu wpłynie na poprawę warunków lokalowych i przyczyni się do rozszerzenia oferty świetlicy oraz podniesienia jakości prowadzonej działalności kulturalno-edukacyjnej. Wymiernym wskaźnikiem rezultatu projektu będzie przy tym zwiększona liczba osób korzystających z rozbudowanej świetlicy (zakłada się wzrost z 3000 do 4500 osób rocznie). Ostatecznie, w pewnym zakresie, rezultaty projektu przełożą się również na poprawę jakości życia w gminie oraz jej atrakcyjność osiedleńczą i turystyczną. Operacja jest komplementarna z innymi działaniami twardymi i miękkimi wnioskodaw[…]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.