Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

category
Name of the beneficiary
GMINA KŁODAWA
Project value
10 350 812,73 zł
Co-financing from the EU
1 207 800,00 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt realizował będzie cel główny: poszerzenie pod względem ilościowym i jakościowym oferty kulturalnej w gminie Kłodawa i umożliwienie mieszkańcom bardziej aktywnego w niej udziału oraz cele szczegółowe, którymi są: stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju Biblioteki i GOK-u, dostosowanie infrastruktury Gminy Kłodawa do potrzeb jej mieszkańców, w tym niepełnosprawnych. Powyższe cele zostaną osiągnięte dzięki rozbud. budynku świetlicy wiejskiej w Kłodawie, wraz z infrastrukturą tech. i zagospodarowaniem terenu, co wpłynie na wzrost liczy osób korzystających z obiektu. Całkowity koszty zadania wyniesie 10 350 812,73 PLN brutto. Wydatki kwalifikowalne wyniosą 6.937.649,48PLN, a złożą się na nie koszty dokumentacji projektowej, wykonania SW, robót bud. (prace konstrukcyjne, architektoniczne oraz instalacyjne), nadzoru inwestorskiego, a także działań info-promocyjnych. Wydatki niekwalifikowalne planowane są na 3 413 163,25 PLN i będą obejmowały roboty bud. (prace rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu) oraz wyposażenie obiektu. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1.207.800,00 PLN. Projekt realizowany będzie w okresie pomiędzy III kw. 2016r. i I kw. 2020r. Projekt skierowany jest do wszystkich grup społecznych – mieszkańców gminy Kłodawa, woj. Lubuskiego oraz regionów przygranicznych. Operacja ma zasięg regionalny i przyczyni się do krzewienia lokalnej kultury i tradycji w regionie. Realizacji projektu wpłynie na poprawę warunków lokalowych i przyczyni się do rozszerzenia oferty świetlicy oraz podniesienia jakości prowadzonej działalności kulturalno-edukacyjnej. Wymiernym wskaźnikiem rezultatu projektu będzie przy tym zwiększona liczba osób korzystających z rozbudowanej świetlicy (zakłada się wzrost z 3000 do 4500 osób rocznie). Ostatecznie, w pewnym zakresie, rezultaty projektu przełożą się również na poprawę jakości życia w gminie oraz jej atrakcyjność osiedleńczą i turystyczną. Operacja jest komplementarna z innymi działaniami twardymi i miękkimi wnioskodaw[…]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl