Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO ZIELONA GÓRA
wartość projektu
11 271 948,52 zł
dofinansowanie z UE
9 487 601,50 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Zielona Góra
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt jest zgodny z celem gł.Osi Pr. 4, którym jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu i ochrona dziedzictwa kulturowego. Projekt wpisuje się w cel szcz. którym jest zwiększenie liczby mieszkańców regionu korzystających z dóbr dziedzictwa kulturowego woj. lubuskiego. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Wyszyńskiego 19A na potrzeby jednostki kultury i edukacji tj. MCKiE „Dom Harcerza” w ZG. W ramach inwestycji powstanie infrastruktura, która poprawi jakość pracy placówki. Zyska ona dodatkowe pracownie, miejsce do archiwizacji, pomieszczenia o odpowiednich właściwościach technicznych (np. powierzchnia,kubatura, akustyka), takich jak sala widowiskowa. Celem projektu jest zwiększenie liczby osób z obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry, które będą korzystały z oferty kulturalno-edukacyjnej. Cel zostanie osiągnięty poprzez dostosowanie darmowej kulturalnej oferty programowej do zgłaszanego popytu, szczególnie w zakresie liczby zajęć, zakresu tematycznego oraz liczby miejsc, stworzenie warunków sprzyjających kreatywności i rozwojowi pracowników, poprawę atrakcyjności i dostępności zajęć, w tym umożliwi korzystanie z oferty osobom niepełnosprawnym i pozostałym mieszkańcom bez względu na stan zdrowia (sprawność ruchową), status społeczny i majątkowy. Zmniejszenie różnic w dostępie do życia kulturalnego i zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji artystycznej poprzez poprawę jakości i dostępności publicznej oferty umożliwi aktywizację ludności w sferze kultury, pozwoli wykorzystać ich potencjał do rozwoju regionu, wpływając na poprawę jakości i atrakcyjności życia w MOF ZG.Przeprowadzenie inwestycji umożliwi również wprowadzenie e-usług z wykorzystaniem TIK do działalności placówki.Obszar oddziaływania projektu obejmuje dzieci z całego obszaru, z więcej niż 4 gmin i ma charakter ponadregionalny. Działalność MCKiE DH ma zasięg większy niż region z uwagi na wspó[…

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.