Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
55 025 704,41 zł
dofinansowanie z UE
30 599 290,66 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
5.1. Transport drogowy
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej wynika z realizacji Strategii ZIT MOF Gorzów Wlkp. i został zidentyfikowany jako projekt kluczowy przeznaczony do realizacji w ramach procedury pozakonkursowej w ramach działania 5.1.2 RPO – Lubuskie 2020.Jest elementem przebudowy układu drogowego oraz nawiązuje poprzez swoją lokalizację do infrastruktury transport zbiorowego oraz kolejowej. Polega na przebudowie ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim na odcinku ok. 1900 m – od skrzyżowania z ulicą Plac Słoneczny do skrzyżowania z ulicą Dobrą oraz remoncie ul. Kostrzyńskiej na odcinku ok. 1109 m – od skrzyżowania z ul. Dobrą do skrzyżowania z węzłem S3. W całości realizuje docelowe rozwiązanie komunikacyjne. Po zakończeniu realizacji przedmiotowa droga będzie w pełni eksploatowana i dostępna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jest komplementarny do „Systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”, który został umieszczony w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego pod numerem 6.1-33.1. POiŚ. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną następujące działania: 1. Prace przygotowawcze 2. Prace budowlane 3. Inżyniera kontraktu 4. Nadzór autorski 5. Wykup gruntów 6. Promocję projektu Przewidziano realizację działań chroniących środowisko naturalne w trakcie realizacji projektu (prace w okresie dziennym, segregowanie i bieżące wywożenie odpadów z budowy, ograniczenie emisji pyłu). Działania minimalizujące wpływ na elementy przyrodnicze (t.j. wycinka drzew ograniczona do minimum, poza okresem lęgowym, prace prowadzone w pobliżu roślinnością ze szczególną ostrożnością, wykonane zostaną nasadzenia zastępcze). Podjęte zostaną działania łagodzące wpływ inwestycji na środowisko poprzez m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej czy nasadzeń zastępczych. Wody opadowe ujęte zostaną w szczelne systemy kanalizacyjne zakończone separatorem substancji ropopochodnych. Przewidziano zakres prac związanych z elementami BRD.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.