Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

„Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”

Name of the beneficiary
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Project value
8 154 944,69 zł
Co-financing from the EU
6 931 702,98 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Projekt pt. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.” realizowany jest na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. (MGW) oraz 4 gmin. Do udziału w projekcie zaproszono wszystkie szkoły dla młodzieży zlokal. na obszarze instrum. ZIT MOF GW (kryt. dost. nr 1). Zgodnie z art. 33 Ustawy wdroż. MGW utworzyło wraz z 4 gminami partnerstwo oraz dokonało wyboru partnerów spoza sektora finan. publ. – PROFI BIZNES GROUP oraz niepubl. szkoły prowadz. kształc. ogól. na terenie MOF GW (kryt. form. nr 7). Celem gł. proj. jest „Podniesienie poziomu kompet. klucz. oraz właściwych postaw i umiejęt. niezbędnych na rynku pracy przez 7659 ucz. (3826Dz, 3833Ch) i 292 n-li (242K, 50M) z 75 szkół prowadz. kształc. ogól. na obszarze MOF GW w okresie IX 2016 – X 2017”. W ramach proj. doposaż. zostanie 23 prac. przedmiot. szkół, w tym 6 w narzędzia TIK. Odpowiadając na potrzeby uczestników, wynikające z diagnoz WN zreal. formy wsparcia tj. kształt. kompet. kluczow. na potrzeby rynku pracy, doradz. edukac. – zawod. dla uczniów, nauczanie poprzez eksperyment, indywidualizację procesu naucz. oraz rozwijanie kompet. cyfrowych. Typ proj. I,II,III,IV

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl