Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. – Plac Nieznanego Żołnierza

Name of the beneficiary
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Project value
6 534 221,19 zł
Co-financing from the EU
4 411 633,07 zł
Voivodeship
lubuskie
County
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Zadanie będące przedmiotem wniosku obejmuje rewitalizację Placu Nieznanego Żołnierza zlokalizowanego na obszarze zdegradowanym wyznaczonym w Gminnym Programie Rewitalizacji Gorzów 2025+. Jego celem głównym jest: Rewitalizacja obszaru zdegradowanego oraz nadanie mu funkcji rekreacyjnej, społecznej, kulturalnej i turystycznej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Natomiast celami szczegółowymi są: 1) poprawa integracji i aktywizacji mieszkańców, przede wszystkim osób zamieszkujących Nowe Miasto; 2) zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto; 3) zwiększenie liczby miejsc rekreacyjnych wykorzystywanych w procesie edukacyjnym. Przedmiotowe przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców obszaru zdegradowanego, a w szczególności osób zamieszkujących Nowe Miasto w Gorzowie Wielkopolskim. Z efektów projektu będą korzystali także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym, a także dzieci i młodzież uczęszczające do zlokalizowanych na tym obszarze szkół. W wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: – Liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizowanym – 4 szt.; – Liczba osób objętych procesami rewitalizacyjnymi – 27 341 osób; – Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC) – 0 szt. oraz wskaźniki produktu: – Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,988 ha; – Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – 9 884,74 m2; – Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.; – Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.; – Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. Zadanie stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców oraz przyczyni się do zmniejszenia skali negatywnych zjawisk występujących na obszarze zdegradowanym.[…]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl