Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Gralewo.

Name of the beneficiary
GMINA SANTOK
Project value
1 289 456,87 zł
Co-financing from the EU
967 092,65 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Wnioskod.projektu jest Gmina Santok.Projekt zakłada termomodern. i przebudowę Sali Wiejskiej oraz utworzenie infrastr.rekreac. składającej się z boisk sportowych wraz z zagospod. terenu w Gralewie.Celem jest przywrócenie i nadanie nowych funkcji gospod.,eduk.,turyst.,rekreac.,społeczn. i kultural. obszarowi zdegradowanemu wyznaczonemu na terenie Sołectwa Gralewo.Do gr.docelowych inwestycji zaliczono mieszkańców,społeczn. gminy Santok,turystów,Gminę Santok oraz mieszkańców MOF GW.Zakres rzeczowy:dokument.projektowa,stud.wykonaln.,roboty budowlane,nadzór inwestorski,promocja projektu. Wskaźniki produktu:powierzchnia obsz.objętych rewit.-0,22 ha,otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich-0m2,liczba wspartych obiektów infrastr.zlokalizowanych na rewital.obszarach–2 szt. Wskaźniki horyzont.:liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-2 szt,liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami-1 szt Wskaźniki rezultatu:wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach(innych niż przedsięb.)ogółem-1 EPC,wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsięb.)kobiety-0EPC,wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach(innych niż przedsięb.)mężczyźni-1EPC,liczba nowych funkcji na obszarze zrewitaliz.-5 szt,liczba osób objętych procesami rewitalizacyjnymi-800os,liczba przedsięb. ulokowanych na zrewitaliz. obszarach-0szt,liczba utrzymanych miejsc pracy-0 EPC,liczba nowo utworzonych miejsc pracy(pozostałe formy)-0 EPC Zatrudniony mężczyzna będzie animatorem infrastr. rekreacyjnej. Do jego zadań będzie należała m.in organizacja czasu użytkowników obiektu, pilnowanie porządku oraz czuwanie nad bezpieczeństwem. Projekt jest zgodny ze Strategią ZIT MOF GW-Działanie 2.3.1.Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej w MOF GW,typ projektu–kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów mająca na celu przywracanie i/lub nadanie nowych funkcji tym obszar[…]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl