Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok.

nazwa beneficjenta
GMINA SANTOK
wartość projektu
1 816 333,95 zł
dofinansowanie z UE
1 242 675,61 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany w dwóch etapach przez Gminę Santok w partnerstwie z Muzeum Lubuskim im.Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.zakłada przebudowę Promenady oraz modernizację Muzeum Grodu w Santoku.Przedsięw.Celem jest przywrócenie i nadanie nowych funkcji gospod.,edukacyjn.,turystyczn.,rekreacyj.,społeczn. i kultural.obszarowi zdegradowanemu wyznaczonemu na terenie Sołectwa Santok.Do gr.docel. należą mieszkańcy Sołectwa Santok,przedsięb.,turyści,Gmina Santok oraz Muzeum Lubuskie.Zakres rzeczowy:dokumen.projektowa,st.wykonaln.,roboty budowlane,nadzór inwestorski,promocja projektu. Wskaźniki produktu:Powierzch. obszarów objętych rewitaliz.-2,26ha,Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich-0m2,Liczba wspartych obiektów infrastr. zlokaliz. na rewitaliz. obszarach–2szt Wskaźniki horyzontalne:Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawn.-2 szt,Liczba projektów,w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawn.-1 szt. Wskaźniki rezultatu:Liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizow.-5 szt.,Liczba osób objętych procesami rewitaliz.- 832os,Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach(innych niż przedsięb.)ogółem-1EPC,Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach(innych niż przedsięb.)kobiety-1EPC,Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach(innych niż przedsięb.)mężczyźni-0EPC,Liczba przedsięb. ulokowanych na zrewitaliz. obszarach-2szt. Kobieta na stanowisku spec. ds. edukacji muzeualnej i przewodni muzealny w dziale Archeologii będzie m.in oprowadzać zwiedzających, sprzedawać bilety,kontrolować obiekt,opracowywać projekty działań edukacyjnych,organizować imprezy,prowadzić ewid. itd. Projekt jest zgodny ze Strat. ZIT MOF GW-Działanie 2.3.1.Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej w MOF GW. Projekt wpisuje się w typ projektu–kompleksowa rewital.zdegrad. obszarów mająca na celu przywrac. i/lub nadanie nowych funkcji gospod., edukac.,turystycz.,rekreac.,społeczn. i kultural. tym obsz

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.